13 mars, 2009

Göteborgs universitet får nyckelroll i utvecklingen av vattenbruket

Göteborgs universitet bör få en nyckelroll i utvecklandet av framtidens vattenbruk. Det framgår av en utredning från Jordbruksdepartementet, som föreslår ökade resurser till universitets forskning.

Göteborgs universitet samordnar idag flera större forskningsprojekt kring vattenbruk, bland annat med fokus på odling av musslor, ostron och marina fiskarter. I den statliga offentliga utredningen Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26), som offentliggjordes igår, har Göteborgs universitet tilldelats en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av vattenbruksforskningen.

Forskning och utveckling inom vattenbruksområdet har enligt utredningen länge varit eftersatt. Det finns därför att påtagligt behov av satsningar, särskilt inom det marina området. De extra medel utredningen föreslår ska både stärka den pågående forskningen och möjliggöra nya satsningar, dessutom bör vattenbruksforskningen vid Göteborgs universitet samordnas med den som bedrivs vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Susanne Lindegarth är forskare vid Institutionen för marin ekologi och arbetar med odling av marina musselarter. Hon har jobbat hårt för att vattenbruksforskningen ska prioriteras:

–Musselodling är en hållbar, miljövänlig livsmedelsproduktion, och vid Göteborgs universitet finns kompetensen att ta det ansvaret. Men vi behöver finansiellt stöd, och det här ökar möjligheten att jobba vidare, säger hon.

Professor Thrandur Björnsson vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, leder EU-projektet Lifecycle där 130 Mkr satsas på utveckla den europeiska fiskodlingen:

– Vi för närvarande har bra kunskap om odling av marina fiskar, men saknar anläggningar för att kunna bedriva storskaliga försök. Då är det naturligtvis glädjande att både den statliga vattenbruksutredningen och statens forskningsproposition är samstämmiga i hur viktigt det är att utveckla vattenbruket i Sverige. För Göteborgs universitet är detta ett erkännande av det ledande forskningsarbete som har drivits, säger han.

David Turner är dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten, där universitets marina forskning i huvudsak samordnas.

– Det här är mycket positivt och stämmer väl med universitets profil, där havsmiljöforskning är ett prioriterat styrkeområde, säger han.

I utredningen, som nu går ut på remiss till berörda instanser, presenteras en handlingsplan i 13 punkter som ska underlätta en ekonomisk och ekologisk bärkraftig odling av fisk och skaldjur.