20 mars, 2009

Skonsamma fångstmetoder ska minska utkast av fisk

Ett av fiskets allvarligaste miljöproblem är oönskade bifångster av fisk, marina däggdjur och fåglar. Fiskeriverket startar nu arbetet med en långsiktig strategi för skonsamma fångstmetoder. Syftet är att minimera utkast av fisk, i enlighet med det uppdrag som regeringen offentliggjorde igår i propositionen för en sammanhållen svensk havspolitik.

Fisk som är för liten, eller på annat sätt är otillåten fångst, måste kastas tillbaka i havet trots att den sällan överlever. Dessutom förekommer olaglig dumpning av fisk enbart av ekonomiska skäl, så kallad high grading, som innebär att man slänger tillbaka den del av fångsten som ger minst betalt.

– Vi är glada över att regeringen nu gör en extra satsning på skonsamma och selektiva fångstmetoder som gör det möjligt att minska bifångsterna. Därmed kan vi sätta mer fart på flera viktiga utvecklingsprojekt, säger Ingemar Berglund på Fiskeriverket.

– Det handlar bland annat om att utarbeta selektiva redskap för torsktrålning i Östersjön, att tillsammans med danskarna vidareutveckla de selektiva redskapen i Kattegatt och att ta fram sälsäkra torskburar.

Fiskeriverkets långsiktiga strategi för skonsamma fångstmetoder ska utgå från att fångstmetoderna i svenskt fiske ska vara så art- och storleksselektiva att fångst och utkast av oönskade storlekar och icke-målarter minimeras. Fångstmetoderna ska också ha låg miljöpåverkan i form av energiförbrukning och påverkan på känsliga livsmiljöer.

Förutom redskapsutveckling omfattar uppdraget även strategier för hur kunskap om hur fiskets och beståndens fördelning i tid och rum kan utnyttjas i förvaltningen för att minimera oönskade fångster.

Arbetet ska ske i samverkan mellan Fiskeriverket och näringen. Därför kommer Fiskeriverket att tillsätta ett antal samrådsgrupper, vars uppgift blir att identifiera de områden som ska sättas i fokus, diskutera inkomna förslag och planera eventuella försök.