14 maj, 2009

Fiskeriverket förbättrar för småskaligt fiske i Östersjön

Trots att många fiskare inte längre fiskar efter torsk i Östersjön drabbas de av begränsningar i sitt övriga fiske på grund av EU-regler som införts för att rädda torsken. Därför har Fiskeriverket beslutat förbättra villkoren för det småskaliga fisket i Östersjön.

År 2005 infördes ett EU-krav på särskilt tillstånd, så kallat torskfisketillstånd, i Östersjön. Efter en regeländring 2007 innebär det ett förbud mot att fiska med redskap med en maska på 90 mm eller mer från en båt som är mer än åtta meter lång. Men förbudet, som ska rädda torsken, kan istället motverka ett hållbart fiske efter gös och andra arter.

Fiskeriverket har därför, inom ramarna för EU:s lagstiftning, beslutat ändra vissa regler för särskilda tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön.

Fiskeriverkets beslut innebär att kravet på torskfisketillstånd endast ska omfatta den som fiskar med trålredskap med en maska på 105 mm eller mer, liksom bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn med maska på 110 mm eller mer. För redskap med en maskstorlek mellan 90 och 105 respektive 110 mm gäller fortfarande EU:s begränsningar, vilket innebär att det antal dagar fiske får bedrivas är begränsat efter fiskeområde och att bifångsten av torsk inte får vara mer än 3 procent. Därmed underlättas fisket efter andra arter än torsk, till exempel gös.

Beslutet innebär också att Fiskeriverket kan dela ut extra tillstånd till mindre fartyg som fiskar med passiva redskap i delområde 29-32 i Östersjön- så länge det finns outnyttjad kapacitet (kilowatt). Tilldelningen sker efter ansökan och endast till fartyg under 12 meters längd.

De nya reglerna träder i kraft 18 maj.