27 maj, 2009

Ingen TV-licens för videoövervakning

Videoövervakning är ett effektivt sätt att hålla koll på eventuella tjuvar som besöker båtklubben. I medierna har vi under den senaste tiden kunnat läsa om att det ska betalas tv-licens för övervakningssystem med kameror och oron spred sig bland såväl installationsföretag som slutanvändare.

Med anledning av det har Swelarm varit i kontakt med Radiotjänst i Kiruna AB för att klarlägga vilka kriterier som gäller för TV-licens om man innehar ett kamerasystem med monitor.

”Svensk Författningssamling Lag 1989:41 Om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst” I ovan nämnda lag definieras en TV-mottagare enligt följande:

2§ En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798)

Men i samma lagtext finns också beskrivet när och hur avgiftsplikten inte gäller. 5§ Skyldighet att betala TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggning eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskild vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Lag (2008:798)

Charlotta Elenius, marknadschef på radiotjänst i Kiruna, bekräftar också för Swelarms talesman Lennart Person att monitorer i övervakningssystem omfattas av lagen, men BARA om de kan användas som TV-mottagare också. Görs mottagaren obrukbar för TV-mottagning, vilket kan ske t ex genom att plombera antenningången, behövs inte licens erläggas. Meddelande om detta ska emellertid göras till Radiotjänst i Kiruna.

Viktigt att känna till är också att för den som är licenspliktig, behöver endast en avgift betalas för samtliga TV-mottagare som finns på samma objekt eller företag. Begränsningen är maximalt 10 TV-mottagare per avgift. Detsamma kommer att gälla för våra datorer. Men först den dagen då fullständig mottagning från minst en TV-kanal kan erhållas. Alltså ej om endast delar av programutbudet kan tas emot.

Länk: www.swelarm.se