8 juni, 2009

Världshavens dag 8 juni

Världens hav ger oss den största gemensamma produktionen av nyttigheter där många är av stort ekonomiskt intresse. Fiske och sjöfart är bara två exempel. På Världshavens dag lyfter Marina Rådet fram havens betydelse för människors försörjning, handel och säkerhet. Havens resurser och havsmiljön har länge varit försummade i det svenska utvecklingssamarbetet. Det är mycket viktigt att uppmärksamma de globala havsfrågorna och att öka det svenska samarbetet i den marina sektorn, menar Marina Rådet.

Ökat regionalt samarbete är nödvändigt för att lösa många av de problem som betecknas som globala. För att Sverige ska kunna bidra med ett gott underlag för att lösa problemen i haven behövs kompetenta och internationellt meriterade personer som kan medverka i det internationella marina samarbetet. Av den anledningen startade det Marina Resursbasprogrammet för att säkra den svenska återväxten för det globala arbetet med våra hav.

Sverige har ett starkt engagemang för vårt innanhav Östersjön och dess ekosystem men dessutom behövs en ökande satsning i kusthaven i de regioner som Sverige valt att prioritera i sitt utvecklingssamarbete. I dessa regioner är människor mer direkt beroende av en frisk och balanserad havsmiljö för sin dagliga överlevnad.

– Den svenska politiken för global utveckling innebär att fattigdomsfrågorna sätts i fokus och att alla aspekter på nyttjandet av miljö och naturresurser beaktas, säger Willand Ringborg, Sjöfartsverket.

Marina Rådet är ett unikt och angeläget samverkansforum mellan Sida, Sjöfartsverket, Fiskeriverket, Naturvårds¬verket, Världsnaturfonden WWF och Fiskesekretariatet med tyngdpunkt på globala havsfrågor i både syd och nord. Huvuduppgiften är att stödja det Marina Initiativet – ett svenskt handlingsprogram för uthållig utveckling i hav- och kustområden.

– Genom det Marina Initiativet och det Marina Rådet har vi skapat en gemensam plattform för att möta de politiska kraven på sektorsöverskridande samråd, samsyn och samverkan mellan olika svenska aktörer, säger Ulrika Hagbarth, Naturvårdsverket. Det gör att vi kan arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt på den globala arenan.

I december 2008 beslöt FN:s Generalförsamling att den 8 juni från och med 2009 ska uppmärksammas som Världshavens dag (World Oceans Day). Denna dag vill Marina Rådet därför fästa uppmärksamheten på hur nya initiativ och ett närmare samarbete mellan olika aktörer kan effektivisera Sveriges bidrag till det globala marina utvecklingssamarbetet, öka Sveriges konkurrenskraft, långsiktigt säkra tillgången på svensk kompetens och expertis med internationella erfarenheter, samt öka samstämmigheten i den svenska politiken inom det marina området i nära vatten och globalt.

Marina Rådet är ett forum för ett nära samarbete inom det marina/maritima området med uppgift att stödja det Marina Initiativet för internationellt utvecklingssamarbete i hav- och kustfrågor, samt att uppnå samråd, samsyn och samverkan i genomförandet av den av Riksdagen beslutade Politiken för Global Utveckling (PGU).

Marina Initiativet är ett handlingsprogram för uthållig utveckling av hav och kustområden i linje med Politiken för Global Utveckling (PGU). Initiativet prioriterar globala processer som kan bidra till att skapa bättre förutsättningar och förhållanden för fattiga människor på regional och lokal nivå. Rådet stödjer därför genom arbetet med Marina Initiativet utvecklingen och genomförandet av FN:s internationella riktlinjer, till exempel FAO:s riktlinjer för ansvarsfullt fiske, Internationella Sjöfartsorganisationens (IMO:s) konventioner om sjösäkerhet och havsmiljö, ILO:s konventioner om ombordanställda och UNEP:s miljöarbete inom ramen för de regionala havsprogrammen. Insatserna i utvecklingsländerna kanaliseras alltså framför allt genom FN-systemet.

Program för Marin resursbasutveckling: I Sverige har de marina frågorna under lång tid varit eftersatta. Politiken för Global Utveckling (PGU) och det faktum att marina frågor allt oftare tagits upp i internationella fora är en del av bakgrunden till att Sverige agerar för att stärka den svenska marina resursbasen, bland annat genom att öka den svenska närvaron i internationella organisationer. Programmet syftar till att öka svensk kompetens och Sveriges konkurrenskraft internationellt. Resursbasprogrammet erbjuder ett stöd till hela den svenska marina/maritima sektorn och verkar parallellt med myndigheternas, företagens och organisationernas egna arbete med kompetensutveckling. Programmet erbjuder olika former av internationell exponering och träning.