30 juni, 2009

Möjlighet till skrotningsstöd – en månad kvar av kampanjen i Västerhavet

Juli utfinns chans att få bidrag för att skrota fiskefartyg. Fiskeriverket har hittills fått in drygt tjugo ansökningar men hoppas på fler. 150 Mkr finns tillgängliga nu ochinga fler kampanjerär planerade.

Fiskeriverkets skrotningskampanj i Västerhavet pågår i ytterligare en månad. Från Fiskeriverket ser man gärna att fler fartygsägare ansöker om skrotningsbidrag. Målet är att minska kapaciteten på Västerhavets fiskeflotta med 40 procent och på så sätt minska trycket på fiskbestånden.

– Det här är en möjlighet för dem som drabbats av nedskärningar i kvoter och fiskemöjligheter att dra sig ur fisket utan ekonomiska förluster, säger Christina Hallberg, chef för Fiskeriverkets strukturstödsenhet.

Inga nya skrotningskampanjer är planerade i dagsläget, och det är osäkert hur långt pengarna räcker. Medlen till kampanjen kommer till största delen från EU via Europeiska fiskerifonden. Totalt finns 150 miljoner kronor tillgängliga i dagsläget.

– Det är en kostsam åtgärd, men den är nödvändig för att få balans mellan fiskeflottan och bestånden och för att fisket ska kunna bli lönsamt, säger Christina Hallberg. Det totala målet är att minska fiskekapaciteten i Västerhavet med 40 procent.

Ansökan

Ansökningstiden för skrotningskampanjen går ut den 31 juli, och efter detta kommer Fiskeriverket att gå igenom och bedöma ansökningarna.

– Det är ett anbudsförfarande där fartygsägaren uppger hur stort bidrag han vill ha, säger Barbro Söderberg, avdelningsjurist på Fiskeriverket. Vi kommer sen att sätta det i relation till fartygets fiskekapacitet och hur mycket torsk man har fiskat under de senaste åren. Det kan alltså bli en förhandling om storleken på bidraget.

Fartygen som skrotas ut måste vara minst tio år gamla och fiska med trål eller snurrevad. De måste också ha varit aktiva och fiskat minst 40 procent av tillåtna dagar de senaste två åren.

– Alla tillstånd som är knutna till fartyget upphör att gälla vid skrotningen, förklarar Barbro Söderberg. Fiskare över 55 år som helt vill lämna fisket kan även söka avgångsvederlag om fartyget man arbetar på skrotas.