9 juli, 2009

Ökat skydd för Östersjön och Nordsjön

Regeringen har i dag beslutat ett nytt regelverk avseende hantering av barlastvatten från fartyg. I propositionen föreslås att Sverige ska ansluta sig till den internationella konventionen om hantering och kontroll av barlastvatten. Vidare föreslås en helt ny lag rörande hantering av Barlastvatten.

– Sveriges anslutning till konventionen är en viktig åtgärd för att skydda vår marina miljö och förhindra att ytterligare främmande arter etablerar sig i Östersjön och Nordsjön, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Det är känt sedan länge att om nya skadliga arter får fäste i en miljö kan de ekologiska och ekonomiska konsekvenserna bli mycket stora, då det är näst intill omöjligt att återställa miljön.

I propositionen presenteras ett helt nytt regelverk för hantering och kontroll av barlastvatten, i enlighet med Barlastvattenkonventionen som antogs av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 2004. Den nya lagen innebär att fartygs barlastvatten måste hanteras på ett sådant sätt att spridning av skadliga organismer och patogener, dvs. organismer som orsakar sjukdom hos annan organism, t.ex. virus, bakterier, urdjur och svampar, minimeras. De nya reglerna gäller i första hand för fartyg som går i internationell trafik, men även nationell trafik kan omfattas om det skulle anses nödvändigt, t.ex. för att skydda vattentäkter.

Det nya regelverket innebär att barlastvattnet antingen måste skiftas till havs på ett visst avstånd från land och ett visst djup eller i särskilda inrättade områden, renas ombord på fartygen eller lämnas till särskilda mottagningsanläggningar i land.

– Det är glädjande att konstatera att vi har svenska företag som ligger långt framme i utvecklingen av system för rening av barlastvatten, säger Åsa Torstensson.

I dag har 18 länder ratificerat konventionen. Minst 30 som representerar 35% av världstonnaget behöver ratificera konventionen för att den ska träda ikraft.