17 september, 2009

Ja till att utnämna Vänerskärgården med Kinnekulle till biosfärområde

Regeringen säger ja till att Vänerskärgården med Kinnekulle ska få status som biosfärområde enligt de riktlinjer som är fastställda av Unescos program Man and the Biosphere . Ansökan från Götene, Lidköpings och Mariestads kommuner tillstyrktes i ett beslut idag.


– Vänerskärgården med Kinnekulle uppfyller väl de kriterier som Unesco har lagt fast för biosfärområden. Många har medverkat i processen, som har sina rötter i ett starkt lokalt och kommunalt engagemang, vilket är grundläggande för ett framgångsrikt biosfärområde, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ansökan kan nu sändas vidare till Unesco som sedan kan besluta att ge området officiell status som biosfärområde. De berörda kommunerna har i samarbete med såväl lokala och regionala organisationer och föreningar som med enskilda tagit fram ansökan. Regionala och centrala myndigheter bl.a. Länsstyrelsen i Västra Götaland, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen kommer att medverka i förvaltningen.

Biosfärområdena kan ses som lokala experimentverkstäder för hållbar utveckling. Just i dag invigs Biosfärkontoret Vänerskärgården Kinnekulle i Mariestad. Det är positivt att satsningarna lokalt och regionalt fortsätter i väntan på Unescos behandling av ansökan.

Man and Biosphere-programmet är ett koncept som betonar sambandet mellan människa och natur- och kulturlandskapet. Synsättet att koppla ihop människans behov av att nyttja naturen och ekosystemen med miljöfrågorna har manifesterats genom t.ex. konventionen om biologisk mångfald och den s.k. ekosystemansatsen som har växt fram inom ramen för den. Det uttrycks också genom begreppet hållbar utveckling.

Bakgrund
Syftet med ett biosfärområde är flera. Biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning.

Tre olika slags funktioner ska uppfyllas:
– bevarandefunktionen: att bidra till bevarande av landskap, ekosystem, arter och genetisk variation,
– utvecklingsfunktionen: att främja ekonomisk utveckling och samhällsutveckling som är hållbar,
– logistiska funktionen: att fungera som stöd för demonstrationsprojekt, miljöutbildning och praktik, forskning och miljöövervakning.

I Sverige finns sedan tidigare endast två biosfärområden, Torneträskområdet i Kiruna kommun, och Kristianstad Vattenrike i Kristianstads kommun.