17 september, 2009

Nationell hotbild om grov organiserad brottslighet

Den grova organiserade brottsligheten försöker på ett otillåtet sätt att påverka myndighetsföreträdare och journalister i deras yrkesutövning. Det är dock mycket ovanligt att otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier övergår i våld. Det framgår av Säkerhetspolisens första nationella hotbild om den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket.

Säkerhetspolisen har av regeringen fått huvudansvar att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Idag kom den första nationella hotbilden.

Enligt aktuell information har sammanlagt 135 misstänkta fall av otillåten påverkan identifierats mellan januari 2007 och juli 2009. De är spridda över i stort sett hela landet.

Cirka två tredjedelar av de misstänkta fallen avser olika former av påtryckningar. I huvudsak handlar det om att grovt kriminella personer genom hot eller trakasserier misstänks ha försökt påverka en journalist eller myndighetsföreträdare i deras yrkesutövning.

Ungefär en tredjedel (40 misstänkta fall) gäller myndighetsföreträdare som missbrukat sin tjänsteställning. Det gäller främst så kallad vänskapskorruption och dubbla lojaliteter.

– Inget tyder på att det är vanligt att myndighetspersoner på det här sättet samarbetar med kriminella. Men det är naturligtvis allvarligt att det överhuvudtaget förekommer, säger Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson.

Under perioden har inga fall påträffats där personer inom den grovt organiserade brottsligheten försökt påverka politiker.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en förhöjd hotbild mot polisväsendet, tullväsendet och åklagarväsendet. Däremot finns det i dagsläget inte någon identifierad hotbild från den grova organiserade brottsligheten mot förtroendevalda eller mot det demokratiska statsskicket i sin helhet. Det är mycket ovanligt att otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier övergår i våld.

Länk: www.sakerhetspolisen.se