1 oktober, 2009

Ny bestämmelse rörande vadfiske innanför trålgränsen

Fiskeriverket har beslutat att varje fartyg samtidigt endast får använda en lysbåt vid vadfiske innanför trålgränsen.

Snörpvadsfiske med ljus bedrivs kustnära, oftast innanför trålgränsen. Vid fiske med ljus är det inte enbart skarpsill och sill som lockas till ljuset. Flera undersökningar i Sverige och internationellt visar att ett flertal andra arter dras till ljuset och tas som bifångst.

Undersökningarna visar också att bifångsterna ökar från ytterskärgården in mot fjordarna. När bifångsterna är stora kan effekterna på lokala fiskbestånd bli omfattande. I nuvarande situation när flertalet bottenfiskarter har minskat drastiskt kan även små fångster av vissa arter rubba balansen i dessa påverkade och bräckliga fjordekosystem. I de grunda innerskärgårdarna har snörpvadarna också bottenkontakt och påverkar bottnarna mekaniskt.

Fiskeriverket införde därför den 1 januari 2006 nya bestämmelser för det pelagiska fisket efter sill och skarpsill med snörpvad inom kustzonen. Bestämmelserna innebar bland annat att användningen av ljus begränsades under första kvartalet. Fiskeriverket gjorde dock bedömningen att det viktiga höstfisket efter skarpsill för inläggning till ansjovis skulle kunna fortsätta.

Ett sätt att öka effektiviteten i fisket med ljus är att använda flera lysbåtar per deltagande fartyg. Att använda flera lysbåtar innebär dock att risken för bifångster ökar.

Fiskeriverket har därför beslutat att varje deltagande fartyg samtidigt endast får använda en lysbåt vid fiske innanför trålgränsen.