2 oktober, 2009

Utsättning av 290 000 gösyngel i Himmerfjärden

I veckan inleddes storskaligt forskningsprojekt med sikte på att minska övergödningen i Östersjön. Utsättningen var den första av tre lika stora utsättningar som genomförs över tre år och omfattar totalt nära 900 000 gösyngel.

Projektet är det första i sitt slag i ett havsområde och syftet är att undersöka om en ökad andel rovfisk kan förändra relationerna mellan organismer så att oönskade effekter av övergödning minskar. Resultatet kan bli ett verktyg för att minska effekterna av övergödning och alltså komplettera reningsverk och andra åtgärder, vilket också skulle innebära nya insikter om vikten av att fiskbestånd förvaltas klokt. De första resultaten presenteras under 2011. Projektet leds av Sture Hansson, professor i Systemekologi vid Stockholms universitet, och finansieras av Baltic Sea 2020.

Utsättningen i Himmerfjärden, ett av världens mest undersökta havsområden, var startskottet på den praktiska delen av det forskningsprojekt som pågått sedan i januari 2008. Under den första fasen har forskarna samlat in data om Himmerfjärdens fiskebestånd och ekosystem för att beräkna utsättningens omfattning och förväntade effekter. Svaga bestånd av rovfisk kan ha bidragit till att förvärra miljöeffekterna av utsläpp av näringsämnen. Liknande experiment i sjöar har visat positiva resultat och nu görs det första experimentet i öppet vatten för att undersöka hur övergödningen i Östersjön kan minskas.

– Projektet ligger helt i linje med stiftelsens vilja att stödja projekt som kan ge konkreta metoder för att bekämpa Östersjöns största problem; övergödning och överfiske. Vi har stora förhoppningar om att projektet kan ge oss nya insikter i hur vi kan bekämpa övergödning och starka argument för en förnuftig fiskeförvaltning som tar hänsyn till rovfiskbeståndets betydelse för hela ekosystemet, säger Björn Carlson, styrelseordförande på Baltic Sea 2020

Idag är utsläpp av näringsämnen så som kväve och fosfor de största orsakerna till övergödning i Östersjön. Övergödningen resulterar i ökade mängder växtplankton som grumlar vatten och när dessa plankton dör och sjunker till bottnarna kan de orsaka syrebrist och frigörelse av fosfor. Denna fosfor kan sedan ytterligare stimulera produktionen av växtplankton. Med hjälp av utsättningar av rovfisk vill forskargruppen undersöka om effekterna av övergödningen kan minskas på naturlig väg.

– Vi tror att projektet kan resultera i en metod som på sikt blir ett viktigt komplement till andra insatser som måste genomföras för att minska utsläppen av kväve och fosfor från land. Dessutom kan experimentet resultera i flera positiva sidoeffekter så som ett rikare fiske, säger Sture Hansson, projektledare och professor i Systemekologi vid Stockholms universitet.

Enligt de beräkningar som gjorts av projektgruppen kan intäkterna från fisket av den vuxna gösen bli högre än kostnaden för utsättningarna. Projektgruppen kommer att bevaka utsättningen i Himmerfjärden under de kommande fyra åren och de första resultaten kommer att presenteras under 2011.