16 oktober, 2009

Övergödning påverkar algernas mångfald

Övergödning av haven kan ha inverkan på den genetiska variationen hos alger. Det visar forskning vid Göteborgs universitet, som lägger en pusselbit till kunskapen om hur algblomningar uppstår.

Fytoplankton utgör grunden för hela den marina näringskedjan. De mikroskopiska organismerna är vanliga i kustnära områden från polartrakterna ända till ekvatorn, och förökar sig genom celldelning. Vid riklig förekomst av celler i vattenmassan uppstår en algblomning – ett återkommande problem i svenska hav och längs våra kuster.

Forskare vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet, har länge intresserat sig för algblomningars uppkomst och orsaker. Doktoranden Karolina Härnström har i sin avhandling fokuserat på kiselalger, som är den största enskilda gruppen av fytoplankton, och dess förekomst i övergödda Mariager fjord på Jylland.

Resultaten visar att övergödning kan påverka algernas genetiska variation: i Mariager fjord fann forskarna andra typer av alger under perioder med kraftig övergödning, än då övergödningen var lindrigare.

– Vi känner till förvånande lite om kiselalgernas ekologi, om varifrån cellerna kommer som ger upphov till blomningar och om det är samma populationer som återkommande blommar på en viss plats eller om det skiljer sig åt. Min forskning kan bidra till ett svar, och kanske öka kunskapen om hur algblomningar påverkas av miljöförändringar och hur populationsdynamiken hos dessa alger ser ut i ett mikroevolutionärt perspektiv, säger Karolina Härnström.

Avhandlingen Bloom dynamics and population genetics of marine phytoplankton – Community, species and population aspects försvarades vid disputation den 25 september. Länk till avhandling: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20913

Bilden föreställer kiselalgen i närbild. Foto: Karolina Härnström. Foto porträtt: Karolina Härnström.