19 oktober, 2009

Fångst av ung torsk hotar Östersjöns bestånd

Vid det kommande rådsmötet med Europas fiskeministrar den 19 och 20 oktober ska flera avgörande frågor för Östersjöns fiskbestånd behandlas. Ministrarna ska besluta om ett nytt system för gränsöverskridande fiskekontroll inom EU och om Östersjöns fångstkvoter för 2010. För att den positiva, men oväntade, ökningen av torsken i Östersjöns östra bestånd ska kunna fortsätta krävs nu en effektivare förvaltning.

– Världsnaturfonden WWF välkomnar regeringens linje att dumpning av torsk, så kallat utkast, bör förbjudas i samband med förbättrad selektivitet i trålredskapen under 2010. Men det nya danska förslaget om en minskad minimistorlekt på trålad torsk från 38 cm till 35 hör hemma i papperskorgen, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. Enligt forskare uppnår torsken i Östersjön könsmognad först vid 42-50 cm storlek. Problemet med dumpning löses bäst genom selektiva fiskeredskap och kontroll. Något annat vore att ge upp målet om torskbeståndens återhämtning.

För att Östersjöns torskbestånd ska få en fortsatt återhämtning måste EUs fiskeministrar en gång för alla lösa frågan om trålfiskets utkast, dumpningen av torsk. Men fiskebegränsningar, återhämtningsplaner och tekniska regleringar blir verksamma först när fiskeflottans kapacitet har anpassats till fiskbeståndens bärkraft. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med fisk för att försörja alla båtarna.

Torskfiskets förvaltningsplaner för Östersjön är baserade på en fångststorlek med ett minimimått på 38 cm. Skulle en ny minimigräns införas blir nästa års vetenskapliga utvärdering och måluppföljning av förvaltningsplanerna för de tre senaste årens torskbestånd omöjlig. Det skulle dessutom slå hårt mot bestånden eftersom ännu färre torskar då inte skulle få chansen att reproducera sig.

För att komma tillrätta med det illegala fisket som hotar Europas redan överfiskade bestånd, ser WWF fram mot att förslaget till det nya gränsöverskridande kontrollsystemet antas på rådsmötet och skyndsamt implementeras i Europas medlemsländer. Fiskerådsmötet måste stödja kommissionens rätt att hålla inne ekonomiskt stöd från den Europeiska Fiskefonden (EFF) till medlemsstater som genom att inte leva upp till regelverket inom EUs gemensamma fiskepolitik hotar de marina fiskresurserna. Det sanktionssystem som föreslås i kontrollförordningen måste också samordnas med nu gällande inom EUs rådsförordning för illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

WWF uppmanar jordbruksminister Eskil Erlandsson och fiskerådsmötets övriga ministrar att följa återhämtningsplanen och att anta fiskekvoter för 2010 enligt det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommendationer.

Länk: www.wwf.se