5 november, 2009

Fiskefritt område vid hummerreven samt utvidgat naturreservat Vinga

Sex fiskefria områden ska enligt ett regeringsuppdrag införas i Sverige till år 2010 och ett av områdena föreslås vara de fiskefria områdena runt de konstgjorda hummerreven utanför Göteborg, som slås ihop till ett. Fiskeriverket bjuder nu in till möten för att informera om projektet och för att ta del av allmänhetens synpunkter.

De befintliga två hummerrevsområdena kommer liksom tidigare att vara helt skyddade från fiske, men områdena planeras att slås ihop till ett sammanhängande. Den sammanlagda ytan blir efter sammanslagning ungefär dubbelt så stor mot idag.

Syftet med det fiskefria området är att på sikt öka hummerbestånden även utanför det fiskefria området. Förhoppningsvis kommer det fiskefria området också innebära att tillgången på vissa fiskarter kommer att öka i närområdet, exempelvis stor torsk. Effekten av det fiskefria området kommer att utvärderas 2015.

Innan Fiskeriverket fattar beslut vill vi ta del av åsikter från allmänheten och berörda organisationer. Därför bjuder vi in till samrådsmöten på Brännö och Öckerö. Där kommer vi att berätta mer om regeringsuppdraget om att inrätta fiskefria områden och varför vi valt just detta område.

På mötet kommer länsstyrelsen i Västra Götaland också att informera om planerna på att bilda ett marint naturreservat utanför Göteborg, som omfattar Vinga, de konstgjorda hummerreven och öarna söder om Fotö.

Foto: Fiskeriverket.