5 november, 2009

Fiskefritt område vid Gålö i Stockholms skärgård för att stärka gös och gädda

Fiskeriverket har under året genomfört studier för att undersöka bestånden av framför allt gös och gädda i området runt Gålö. Området har varit välkänt för sitt goda fiske, men under senare år har det rapporterats om allt sämre fångster. Studierna visade att området vid Lännåkersviken och Blista fjärd utgör det viktigaste rekryteringsområdet för bestånden av gös och gädda vid Gålö. Det finns gott om ungfisk i området, men däremot är tillgången på vuxen fisk mycket svag. Detta tyder på att fisketrycket är högre än vad bestånden tål.

Nu föreslås att kärnområdet för bestånden av gös och gädda skyddas genom ett helt fiskefritt område. Förhoppningen är att bestånden genom åtgärden ska återhämta sig och att man ska återfå ett givande fiske vid Gålö. Effekterna kommer att utvärderas under en femårig försöksperiod, varefter beslut om fortsatta förvaltningsåtgärder fattas.

Samråd har tidigare hållits med ett antal berörda organisationer och responsen har varit positiv. För att ta del av åsikter från allmänheten bjuder Fiskeriverket och länsstyrelsen nu in till öppet hus i Gålö hembygdsförenings lokal. Där kommer vi att berätta mer om regeringsuppdraget om att inrätta fiskefria områden och varför vi anser att fiskbestånden vid Gålö behöver skyddas. Samtidigt vill vi få in allmänhetens synpunkter på förslaget.

Samrådet hålls tisdagen den 17 november 2009 klockan 16-20 i Gålö hembygdsförenings lokal vid Morarna på Gålö i Haninge kommun. Man kan komma in när som helst under kvällen för att bekanta sig med förslaget och lämna synpunkter.

Foto: Fiskeriverket.