7 december, 2009

Förbereder sig för förbud mot toalettutsläpp från båtar

Den 30 november lämnade Transportstyrelsen som bekant över sin utredning om toalettutsläpp från fritidsbåtar till regeringen. Lösningarna för båtbranschen finns redan nu på marknaden – och kan dessutom berättiga till statligt bidrag.

Transportstyrelsen föreslår i korthet följande: Att ett generellt utsläppsförbud för fritidsbåtar införs, att fritidsbåtar med fast toalett måste ha en tank med möjlighet till sugtömning i land, samt att alla fritidsbåthamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtarna.

Än så länge finns det ganska få tömningsstationer för toalettavfall längs den svenska kusten (ca 100 totalt). Dessutom har inget krav ställts på båtägarna att utnyttja dem – men nu är ett sådant lagförslag inte långt borta, vilket ökar efterfrågan på moderna och funktionella tömningsstationer.

Företaget El-Effekt, som säljer och installerar tömningsstationer, utökar satsningen på den marina branschen. Företaget är generalagent i Sverige för LeeStrom, som marknadsför ett av de ledande märkena (Rheinstrom) och är störst i Europa på marina tömningsstationer.

– Vi bedömer att det finns ett behov av ca 1000 tömningsstationer totalt i Sverige. Många befintliga stationer är dessutom i dåligt skick och har bristfällig funktion, säger Björn Frykberg, VD på El-Effekt.

Sverige har genom Helsingforskonventionen redan förbundit sig att genomföra ett förbud mot toalettutsläpp till havs. Det nu föreslagna förbudet, som ger möjlighet att leva upp till det löftet, föreslås ske i två steg – först i miljömässigt känsligare områden, sedan övriga. Steg 1 föreslås kunna träda i kraft två år efter att ett beslut fattats av regeringen, steg 2 ytterligare två år därefter. På så sätt får kommuner och hamnar en rimlig tid på sig att installera den nya utrustningen.

Ett statligt ekonomiskt stöd (LOVA) ges sedan 1 augusti 2009 för utbyggnaden. Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om stödet hos Länsstyrelsen, men den totala bidragspotten krymper om man är sent ute, så ju tidigare man söker, desto bättre.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att fler kommuner tar sitt miljöansvar. Självklart ska det vara lika enkelt för båtägarna att tömma sin toatank i hamn som det är att fylla på drivmedel eller vatten, avslutar Björn Frykberg.