14 december, 2009

Klimatförändringen slår hårt mot fiske och vattenbruk

Enligt en ny FAO-studie är den marina fiskeindustrin dåligt utrustad för att hantera de nya problem klimatförändringen medför. Redan idag står den inför flera utmaningar, däribland överfiske, förlust av livsmiljöer och bristande förvaltning. Små östater, som får minst 50 procent av sitt proteinbehov från fisk och skaldjur (både från odlingar och fiske) är särskilt utsatta.


Inlandsfisket, som nästan uteslutande bedrivs i Afrika och Asien (hela 90 procent), kan även drabbas hårt och därmed riskerar några av världens fattigaste befolkningsgruppers tillgång till mat och försörjning att försämras. Uppvärmningen i Afrika och Centralasien förväntas stiga över det globala medelvärdet och beräkningar tyder på att kring 2100 kommer mycket negativa effekter att märkas i 25 procent av Afrikas innanhav, sjöar och vattendrag.

Även fiskeodlingarna kommer att påverkas. Näst intill 65 procent av alla fiskeodlingar är belägna i inlandet. De förekommer främst i Asiens tropiska och subtropiska regioner, då speciellt i större floders deltaområden. Stigande havsnivåer kommer under de närmaste årtiondena att öka saliniteten uppströms och därigenom påverka fiskeodlingarna.

Studien ”Klimatförändringens effekter på fisket och vattenbruk” vilken innefattar expertutlåtanden från olika delar av världen, bland annat från det internationella centret för världsfiske, Globec, NACA, Kanadas avdelning för fiske och hav och University of East Anglia, är en av de mest genomgripande vetenskapliga studier som gjorts om klimatförändringens effekter på fiske och fiskeodlingar.

FAO:s granskning innefattar cirka 500 vetenskapliga artiklar och målar upp en bild av en redan utsatt sektor som står inför omfattande och ofta genomgripande förändringar.

Sannolika scenarion

Enligt FAO studien, kan man med stor sannolikhet förutse omfattande förändringar i temperatur, vindar och försurning vilka kan påverka hav, sjöar och vattendrag.

Inom bara några år kommer ökade temperaturer begränsa syretransporten i vävnader hos fiskar och därmed påverkar deras fysiologi. Detta kommer resultera i förändrad i utbredning av sötvattens- och marina arter. Varmvattenarter kommer att gynnas medan antalet kallvattenarter minskar.

På temperaturens villkor

Eftersom de flesta vattenlevande djur är växelvarma, påverkas deras ämnesomsättning kraftigt av det omgivande klimatet, speciellt temperatur. Förändringar i temperatur kan ge störningar i fiskars reproduktion, till exempel genom ändrad tidpunkt för könsmognad och lek samt storleken på äggen de lägger.

Förutom förändringar i fiskarnas utbredning och antal, är det sannolikt att klimatförändringen kommer att leda till att färre fiskar når vuxen ålder.

Fiskebestånd nära polerna kommer på grund av högre havstemperaturer sprida sig närmare polerna och därmed öka i antal. Fiskebestånd i närheten av ekvatorn å andra sidan kommer få svårt att klara av dessa höjda vattentemperaturer.

För fiskodlingar, kommer temperaturhöjningen i tempererade områden bli problematisk för många odlade arter eftersom de inte klarar av att leva i för höga temperaturer.

Platser med problem

Torskfisket i Nordatlanten har under flera årtionden varit problematiskt och lär drabbas hårt av klimatförändringen. Unga torskars överlevnadsförmåga påverkas redan idag av att planktonbestånden minskat som ett resultat av klimatförändringen. Torskbestånden i östra Nordamerika utan för Maine befinner sig på artens sydligaste gräns och är därmed särskilt sårbara. Prognoser förutspår att torskens överlevnadsförmåga utanför Maine försämras. På samma sätt visar olika simuleringar att även torskbestånden i Nordatlanten kommer att minska som en följd av stigande temperaturer.

Arter som anpassat sig till kalla och specifika temperaturer, så som laxen, kan få svårt att överleva i sin nuvarande livsmiljö på grund av samverkan mellan uppvärmningen, förändrade livsmiljöer, konkurrens av nya arter, rovdjur och ökad parasitism, konstaterade rapporten.

Antarktiska krillbeståndet har minskat med 38-75 procent per årtionde sedan 1976. Orsaken till denna förändring tros vara att isen kring Antarktiska halvön under vinterhalvåret har minskat. Förändringen i krillbeståndet har betydande effekter på Antarktiska oceanens näringskedja eftersom krill är pingviners, sälars och valars huvudsakliga föda.

Korallreven har sedan länge ansetts vara särskilt utsatta för klimatförändringens effekter, så som stigande temperatur och havsvattennivåer samt ökad surhetsgrad och stormintensitet. För en fjärdedel av de marina arterna är korallreven en viktig livsmiljö. Dessa arter utgör en viktig protein- och inkomstkälla för många utvecklingsländer.

Fisket avgörande för världens fattiga

Ungefär 520 miljoner människor är beroende av fiske och vattenbruk eftersom de får både protein och inkomster från denna sektor. 400 miljoner av dessa fattiga människor får minst 50 procent av sitt protein- och mineralbehov från fisk och skaldjur.

Många fiske- och kustsamhällen lever redan under otrygga förhållanden orsakade av fattigdom och otillräcklig landsbygdsutveckling. Samtidigt påverkas dessa samhällens välbefinnande av överexploatering av fiskeresurser och eroderade ekosystem.

Enligt rapporten är en avgörande fråga hur väl sådana samhällen kommer att kunna anpassa sig till förändringen. Även om en del afrikanska kustsamhällen sannolikt inte kommer att drabbas hårt av klimatförändringen, är deras anpassningsförmåga låg och därför är de sårbara även för mycket små förändringar i klimat och temperatur.

Rapportens slutsats är att det krävs snabba åtgärder för anpassning för att kunna bekämpa klimatförändringens negativa effekter på tillgång till mat och försörjning.

Bilden:
Västafrikanska fiskare sjösätter båt i vindpiskat hav.