12 februari, 2010

139 Mkr till vågkraftsprojekt från Seabased

Statens energimyndighet beviljar Seabased Industry AB stöd med 139 Mkr. Stödet lämnas för en vågkraftsanläggning för elproduktion med en effekt på 10 megawatt. Projektet syftar till att demonstrera en fullskalig vågkraftanläggning i drift. Den teknik Seabased tagit fram är ett av få helhetskoncept för storskalig elproduktion från vågenergi.

– Det finns mycket vågenergi i världen och denna teknik för att producera el är mycket lovande. Det är också roligt att se ett samarbete mellan ett litet innovativt företag och ett stort energibolag, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Stödet på 139 Mkr från Energimyndigheten till demonstrationsanläggningen innebär att den hittills största vågkraftsparken nu kan bli verklighet. I projektet kommer sammanlagt cirka 420 vågenergiomvandlare att tillverkas i Lysekil för att sedan driftsättas och utvärderas i havet nordväst om Smögen i Sotenäs kommun.

Projektet har redan uppmärksammats internationellt och myndigheten ser att det finns en exportpotential och möjlighet till kostnadseffektiv massproduktion.

Seabaseds teknik består av flera enheter, de röliga vågomvandlarna, som ansluts till ett gemensamt system på havsbotten, som tillsammans utgör en vågkraftspark.

– Varje enhet kan bytas ut individuellt utan att kraftproduktionen från parken avbryts, vilket gör systemet skalbart och okänsligt för underhåll eller möjliga stopp eller störningar i enskilda enheter, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef vid Energimyndighetens teknikavdelning.

Energirelevansen i projektet från Seabased bedöms vara av betydelse eftersom den tekniska potentialen för vågkraft inom Sveriges ekonomiska zon uppskattas till cirka 10 TWh och potentialen i världen bedöms vara i storleksordningen 10 000 – 15 000 TWh.

Bakgrund
I december 2008 utlyste Energimyndigheten 875 miljoner kronor, för demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel och annan energiteknik. Dessa medel ska användas under 2009-2011 och bidra till att visa, för näringslivet, den potential som finns avseende för investering i storskalig demonstration av ny teknik med stor exportpotential.

Utlysningen avser i första hand demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel och i andra hand demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion. Projekt som redan beviljats stöd inom utlysningen:

•Chemrec AB; utvinning av biodrivmedel ur svartlut.
•Göteborg Energi AB; en anläggning för omvandling av lågkvalitativ skogsråvara till högkvalitativt drivmedel – biometan.
•Södra Cell AB; en fullskaledemonstration av LignoBoost-konceptet integrerat vid fabriken i Mörrum.
•Volvo Personvagnar AB; elbil för stadstrafik