1 april, 2010

Enklare för företag och myndigheter

Nu ska det bli enklare och tydligare för myndigheter och företag i deras dagliga arbete för att följa miljökvalitetsnormerna. Det är innebörden av en propositionen Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, prop. 2009/10:184, som regeringen överlämnat till Riksdagen. Det blir en tydligare skillnad mellan skarpa gränsvärdesnormer och normer av annan karaktär.

Miljökvalitetsnormer skiljer sig från de flesta andra miljöregler genom att de tar sikte på tillståndet i miljön och inte hur verksamhet som påverkar miljön ska utformas. Normerna anger därför inte hur enskilda som påverkar miljön ska bete sig och måste därför översättas från det önskvärda tillståndet i miljön till handlingsregler för personer och företag. Det sker bl.a. via åtgärdsprogram. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

De åtgärdsprogram som myndigheter och kommuner ska ta fram mot bakgrund av miljökvalitetsnormerna ska ha en övergripande planeringskaraktär och ange de olika styrmedel som behöver användas för att minska påverkan från olika källor och hur bördan för förändringarna ska fördelas. Åtgärdsprogrammen skall på ett tydligare sätt ange de förbättringar som åtgärderna leder till och hur dessa skall finansieras.

Förslaget förtydligar myndigheters, kommuners och verksamhetsutövares olika ansvar. Syftet med förslaget är att det ska bli ökad förutsägbarhet och enklare för inblandade parter att se vilka krav som ställs i förhållande till normerna.