24 maj, 2010

“Sverige tar internationell ledning för en frisk och levande Östersjö”

Sverige övertar från 1 juli ordförandeskapet i Östersjösamarbetet HELCOM. Vid dagens miljöministermöte i Moskva överlämnades ordförandeskapet ceremoniellt. Samtidigt redovisade Östersjöländerna sina nationella planer för att rädda Östersjön. Andreas Carlgren fick tog upp frågan om reningen i Kaliningrad i Ryssland.

– Sverige tar nu ledningen i arbetet för Östersjöns miljö. Det understryker ytterligare regeringens prioritering av havsmiljön. Sveriges nationella plan för att minska övergödningen och vidta andra åtgärder för att klara miljön i och runt Östersjön har tydliga mål som lever upp till de åtaganden vi har, säger miljöminister Andreas Carlgren i Moskva.

Regeringen har i havsmiljöskrivelsen redovisat hur läckage av kväve och fosfor ska stoppas. Det sker på ett sätt som gynnar omställningen till ett miljövänligare jordbruk men inte ger svensk industri eller svenska bönder orimliga konkurrensnackdelar. Stora reningsverk och jordbruket bär den största bördan. Sverige har också gått före med att ta bort fosfater i tvättmedel och beslutat om förbud mot fosfater i maskindiskmedel.

– Sverige har nått långt och ska fortsätta visa vägen. Samtidigt ska svenska medborgare och svenskt näringsliv veta att vi ställer lika höga krav på andra länder att vidta åtgärder som vi gör själva, säger Andreas Carlgren.

För Sverige är det mycket angeläget att Ryssland vidtar åtgärder i Kaliningrad som är Östersjöns enskilt största utsläppskälla, där orenat avlopp går i stort sett rakt ut i havet. Andreas Carlgren tog i Moskva åter upp frågan med sin ryske kollega vice minister Igor Majdanov.

– Jag har mycket tydligt fram fört de svenska kraven att projektet måste fullföljas och möta den standard för rening som Helcom kräver. Rapporterna om utevcklingen av projektet är så här långt positiva. Byggandet av reningsverkets första steg pågår nu i Kaliningrad. Sveriges och andra aktörers arbete och påtryckningar har burit frukt, säger Andreas Carlgren.

Kaliningrad-projektet består av en avloppsreningsdel och en vattenverksdel. Totalt beräknas bygget kosta 110 miljoner euro. Sverige är berett att via Sida svara för en tiondel.

Sverige övertar formellt ordförandeskapet i Helcom den 1 juli. Havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm vid Miljödepartementet kommer att vara svensk Helcom-ordförande.