7 juni, 2010

SGU utvecklar metod för kartläggning av fiberbankar

SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) ska i samverkan med Länsstyrelsen i Västernorrland, utveckla en ny hydroakustisk metod för att kartlägga så kallade fiberbankar på havsbotten. Det handlar om de förorenade fiberrika sediment som är ett resultat av 1900-talets pappers- och massaindustri.

Längs kusten i Västernorrlands län finns sediment som vittnar om 1900-talets pappers- och massaindustri i området. Det handlar om stora mängder fibrer som ansamlats i så kallade “fiberbankar” i kustvattnen nära industrierna. I dessa fiberbankar kan utsläpp av kvicksilver, dioxin eller PCB ha ansamlats, vilket kan göra dem till betydande föroreningskällor som orsakar allvarliga skador på miljön.

I Västernorrlands län kompliceras situationen ytterligare av att området har Sveriges snabbaste landhöjning, på mellan 8 och 10 mm per år. Landhöjningen bidrar till att ytor som idag ligger under vatten, på sikt kommer att lyftas upp ovan vattenytan och på så sätt utsättas för erosion i form av vågor och vind. Då kan bottenmaterialet på erosionsytorna komma i omlopp vilket ökar risken för att eventuella föroreningar, som de som kan finnas i fiberbankar, sprids.

Havsmiljöanslaget bidrar till ökad kunskap

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har under många år tampats med problematiken kring de förorenade, fiberhaltiga sedimenten. På grund av de historiskt stora utsläppen av fibrer och föroreningar till havet och behovet av mer kunskap, har länsstyrelsen i Västernorrland beviljats medel från havsmiljöanslaget för att i samverkan med SGU kartlägga fiberbankarna med moderna hydroakustiska tekniker. Det område som ingår i projektet sammanfaller geografiskt och metodmässigt med SGUs reguljära kartläggning av svenska havsområden, vilket innebär ett optimalt utnyttjande av resurserna.

SGU kommer att utveckla en hydroakustisk metodik som kan tillämpas vid sökandet efter fiberbankar på havsbotten i kustnära områden och i samband med sin reguljära kartläggning 2010 och 2011 lokalisera dem inom länet.

Förorenade områden – en viktig fråga

Tillsammans med länets kommuner uppmärksammade Länsstyrelsen redan under tidigt 1990-tal behovet av insatser inom förorenade områden rent generellt. Intresset för frågorna har också drivits på genom media och en intresserad allmänhet som kommit att ställa allt större krav på undersökningar och åtgärder.

Hittills har arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden i länet främst utförts på land. Ett antal fiberbankar till havs har dock undersökts, översiktligt eller i detalj, men många återstår att undersöka.

www.sgu.se