7 juni, 2010

Inkomstskatt och moms inom den ideella sektorn

Den 31 maj träffade finansminister Anders Borg företrädare för en rad organisationer som verkar inom den ideella sektorn. På agendan stod bland annat att diskutera utredningarna rörande inkomst- och mervärdesskattefrågor och hur Sverige kan utforma en modern skattelagstiftning. Efter mötet höll finansministern en pressträff i Pressrummet i Rosenbad.

Målsättningen är först och främst att arbeta fram en högre omsättningsgräns för de ideella organisationerna. Som förslaget sett ut hittills har en generell omsättningsgräns om 250 000 nämnts, men detta skall nu revideras i samarbete med ideell sektor och en ny, högre omsättningsgräns skall föreslås specifikt för ideell verksamhet.

Det poängteras dock att en ideell förenings eller stiftelses verksamhet inte ska kunna bli så stor, utan att införlivas i momssystemet, att den konkurrerar ut rent kommersiell verksamhet. Vidare nämner man att inkomstkällor som i dagsläget benämns ”hävdvunna” även fortsättningsvis kommer att vara skattefria. Slutligen sägs också att man inte längre har som mål att införa moms på lokalhyra för ideell sektor.

Förslaget ligger alltså oförändrat för annan i dagsläget momsbefriad verksamhet, men för just den ideella sektorn har man inte längre några intentioner att gå vidare med lokalmoms.

Anders Borgs uttalanden leder till en del reflektioner. Först och främst får vi inga klara besked om när det kan bli aktuellt med nya regler för den ideella sektorn. Man ser ut att räkna med ett år för att inhämta mer information och föra diskussioner med kommissionen. Det för tankarna till att det tidigast kan bli fråga om en ändring 1 januari 2012.

Det är tydligt att Anders Borg ser fördelar med att specialreglera för den ideella sektorn. Det kan ifrågasättas om Sverige kommer att ha framgång med ett sådant förslag. Vidare kan man fundera över alla gränsdragningsfrågor som kommer att uppstå i en situation med specialreglering för en viss sektor. Hur löser man t.ex. att en hyresvärd fått avdrag för moms på ombyggnation av en lokal om det i nästa steg flyttar in en ideell organisation? Kommer det att leda till momskonsekvenser för hyresvärden vilket i sin tur leder till en ovilja att upplåta lokalen till en ideell organisation?

Som alltid ger momsen upphov till en hel del frågetecken även om finansministerns intentioner är de bästa – man vill verkligen på alla sätta värna om den ideella sektorns fortlevnad.

Bilden är från en båtklubb i Landskrona.