17 juni, 2010

1 miljard kr till forskning för att skydda Östersjön

Europaparlamentet beslutade idag att lansera ett nytt forskningsprogram, BONUS-169, till stöd för arbetet med en hållbar utveckling av Östersjön. BONUS-169 fokuserar på det marina ekosystemet och på den socioekonomiska verksamheten i regionen. Finansieringen kommer till hälften från EUs ramprogram för forskning och till hälften från nationella finansiärer i Östersjöländerna.

– Det beslut som parlamentet tog idag är mycket uppmuntrande för en hållbar utveckling i regionen. Med hjälp av BONUS-169 kan tvärregionala samarbetsprojekt som bygger på framstående vetenskaplig forskning bedrivas och som är relevant för skyddet av Östersjön, säger Hans-Örjan Nohrstedt på Forskningsrådet Formas. Redan nu har de pågående 16 BONUS Plus-projekten lett till ett tiotal viktiga förslag

Programmet ska stå modell för hållbarhetsarbetet med andra regionala hav i Europa som Medelhavet, Svarta havet och Nordsjön.

– Det är av yttersta vikt att forskningsgemenskapen i regionen förenar sina resurser – både intellektuella och materiella – för att skydda Östersjön. Den centrala punkten i BONUS 169 är ett långsiktigt samarbete till stöd för det arbete som bedrivs av Helcom inom ramen för Helsingforskonventionen, säger Erik Fellenius på Naturvårdsverket.

BONUS-169 bygger på det pågående BONUS Plus-programmet och har tills idag engagerat mer än hundra forskningsinstitut och universitet i nio länder runt Östersjön. Dessa är också medlemmar i BONUS-169, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Lettland, Litauen och Estland. Även forskare från Ryssland deltar i dessa projekt.