23 juni, 2010

“Stöd med medeltung helikopter är stort”

Militärhelikopterutredningen överlämnade igår sitt slutbetänkande om Försvarsmaktens helikopterresurser. I slutbetänkandet bedömer utredaren att behovet av stöd med medeltung helikopter är stort, på såväl kort som lång sikt, och att det därför är motiverat att skyndsamt förstärka denna kapacitet. Utredningen gör bedömningen att det alternativ som bäst möter angivna krav är att ett nytt medeltungt helikoptersystem anskaffas. Att modifiera och komplettera idag befintligt helikoptersystem är möjligt men ger en lägre ambitionsnivå.

Pressrelease:

Regeringens särskilde utredare, tillförordnade generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut Jan-Olof Lind, överlämnade idag sitt slutbetänkande “Försvarsmaktens helikopterresurser” (SOU 2010:50) till försvarsminister Sten Tolgfors.

Militärhelikopterutredningen har haft i uppdrag att se över Försvarsmaktens helikopterresurser. Utredaren ska särskilt kartlägga förmågan att understödja insatsförbandens med medeltunga helikoptrar för olika uppgifter och kartlägga eventuella begränsningar. Utredningen ska vidare analysera och lämna förslag på hur den medeltunga helikopterkapaciteten kan ökas och inom vilka tidsramar samt beskriva olika ambitionsnivåer för en eventuell kapacitetsökning.

I utredningens uppdrag ingår också att göra en samlad och övergripande analys av flygsäkerhetsrelaterade frågor inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Därutöver ska utredningen beskriva och analysera tidigare gjorda anskaffnings- respektive modifieringsprocesser av helikoptersystem.

I utredningens delbetänkande som överlämnades den 7 juli 2009 till regeringen föreslår utredaren att Helikopter 4, Boeing Vertol med tandemrotor, skall fortsatt avvecklas eftersom det saknades tillräckliga skäl för att behålla det helikoptersystemet.

I slutbetänkandet bedömer utredaren att behovet av stöd med medeltung helikopter är stort, på såväl kort som lång sikt, och att det därför är motiverat att skyndsamt förstärka denna kapacitet. Utredningen gör bedömningen att det alternativ som bäst möter angivna krav är att ett nytt medeltungt helikoptersystem anskaffas. Att modifiera och komplettera idag befintligt helikoptersystem är möjligt men ger en lägre ambitionsnivå.

Vad beträffar flygsäkerheten konstaterar utredningen att det fortfarande finns utrymme för förbättringsåtgärder i syfte att hantera de tidigare och i vissa fall återstående allvarliga bristerna men att det åtgärdsprogram som Försvarsmakten genomfört ska kunna leda till en god flygsäkerhet inom helikopterverksamheten.

Avslutningsvis har utredningen analyserat genomförda upphandlingar och modifieringar inom helikopterverksamheten. Utredningen har kunnat konstatera att orsakerna är flera men att en begränsad förmåga hos leverantörerna att fullfölja ingångna leveransavtal framstår som påtaglig. Andra orsaker står att finna i otydlig kravställning samt bristande riskhantering.