1 juli, 2010

Sverige tar över ordförandeskapet för Helcom och arbetet för att rädda Östersjön

Den 1 juli övertar Sverige ordförandeskapet för Helcom, Helsingforskommissionen för Östersjöns marina miljö. Sverige tar därmed ledningen i arbetet med att rädda Östersjöns miljö under två år, fram till 2012. – Den viktigaste uppgiften kommer att vara att stärka arbetet med att Baltic Sea Action Plan, BSAP, genomförs. Det kräver att alla länder runt Östersjön genomför sina nationella åtgärdsplaner för att minska utsläppen av övergödande ämnen och andra skadliga substanser, säger Miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm kommer att vara ordförande för Helcom för Sveriges räkning.

– Helcom spelar en avgörande roll för att nå målen för Östersjöns miljö. Nationellt ansvar och nationell finansiering är centralt, men förstärkt samarbete och finansiering även från internationella och regionala finansinstitut kommer att vara betydelsefullt. Dit räknas Nordiska Investeringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget, Nefco, säger Gabriella Lindholm.

– Jag och Sverige vill också bidra till att modernisera arbetet i Helcom och att öka delaktigheten från olika sektorer som jordbruk, fiske och sjöfart, såväl som näringsliv och det civila samhället, säger Gabriella Lindholm

Sverige kommer också att verka för att det sker regelbundna högnivåmöten på ministernivå inom Helcom, att stärka Helcoms roll för genomförandet av EU-politik som påverkar Östersjöregionen och att garantera att besluten som tas i Helcom grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.

– Regeringen prioriterar arbetet högt med havsmiljön i allmänhet och Östersjön i synnerhet. När alliansregeringen tillträdde fanns i princip inget havsmiljöanslag i budgeten. Totalt under mandatperioden satsas 1 miljard kronor på havsmiljön. Regeringen har satsat på åtgärder som ger snabba resultat som till exempel:
– syresättning av bottnar
– förbud mot fosfater i tvättmedel
– städning av västkustens badklippor
– bidrag till lokala vattenvårdssatsningar genom det sk LOVA-bidraget om 120 miljoner per år. Det kan användas till exempel för installation av båtbottentvättar eller musselodlingar.

De långsiktiga satsningarna som krävs för att uppnå det svenska åtagandena i HELCOM för att minska utsläpp av kväve och fosfor ska uppfyllas redovisas i havsmiljöskrivelsen som presenterades i maj 2010. Det sker bl.a. med följande åtgärder:
– Reningsgrad på genomsnittligt minst 80 procent för de större reningsverken
– Ytterligare åtgärder inom jordbruket genom användande av pengar från landsbygdsprogrammet, totalt 800 miljoner kronor. Åtgärder innefattar bl.a. ökade möjligheter att odla fånggrödor, som hindrar utsläppen till vatten, att anlägga skyddszoner intill vatten, att anlägga våtmarker och särskilda dammar för fosforavskiljning.
– Stöd till samarbete på jordbruksområdet inom Baltic Deal, Baltic Compass och Baltic Agreement

Bakgrund
Havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm som blir Helcomordförande har 30 års erfarenhet av utrikespolitiskt arbete. Hon knöts 2008 till Miljödepartementet och kom då från posten som ambassadör i Lissabon. 2000-2005 var hon ambassadör och ständig representant vid FN-organen i Wien.

Kommentarer

Alf 14:57:58 2010-07-03

Arbete med havsmiljön är enormt viktigt och kan inte överbetonas. De senaste 50 åren har vi fått se att hindra utsläppen verksamheten gått för långsamt och varit bristfällig. På bottnarna göms mycket som behöver städas undan. Vi kan inte bortse från att syresättning är den avgjort mest ekonomiska metoden då det gäller att städa undan gamla synder som övergött Östersjön. Viktigt med ytterligare miljökonsekvensbedömningar av sjunkna fartyg, dumpade gifter osv. Jag har hört att Östersjögruppen vid EU-parlamentet begärt 20 milj. € årligen för extra åtgärder. Det är visst tal om att 7,5 milj. blir beviljade. Ca 100 milj. hade varit en bättre siffra. Tänk vad Östersjön varit utsatt för Inte minst alla krig.