4 juli, 2010

Sveriges helikopterförmåga stärks och ubåtsförmåga i världsklass

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten får anskaffa två nya ubåtar (NGU), samt att två ubåtar av Gotlandsklass halvtidsmodifieras. Regeringen har också beslutat att Försvarsmakten får anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem.

– De nya ubåtarna kommer utgöra en del av kärnan i försvaret av Sverige. Ett modernt ubåtsvapen är ett av de mest effektiva sätten att säkra vårt land mot yttre hot av mer omfattande karaktär. Det svenska ubåtsvapnet håller absolut världsklass. Genom regeringens beslut säkras att så kommer att vara fallet också i framtiden. Beslutet understryker regeringens Östersjö- och närområdesperspektiv i försvarspolitiken, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Regeringen begärde i vårens tilläggsbudget riksdagens bemyndigande att få beställa byggnationsfasen för två ubåtar av nästa generation. De nya ubåtarna kommer att ersätta två äldre ubåtar av Södermanlandklass och beräknas levereras till Försvarsmakten 2018/19. Vidare föreslog regeringen att den bemyndigas att besluta om att modernisera två ubåtar av Gotlandsklass för att vidmakthålla deras förmåga till 2025. Nu har regeringen med riksdagens bemyndigande fattat dessa beslut.

– Med beslutet om anskaffning av nya helikoptrar ökar vi kraftigt Sveriges helikopterförmåga. Vi vill säkerställa förmågan att evakuera skadade soldater i Afghanistan och möjliggöra ökad rörlighet för förbanden i det nya insatsförsvaret. Ett nytt helikoptersystem skapar en långsiktig lösningen på bristen på helikopterresurser som funnits under en rad år, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Försvarsmaktens styrka i Afghanistan har behov av helikopterunderstöd, bland annat för evakuering av skadade soldater. En utökad helikopterförmåga är därför avgörande för den militära verksamhetens genomförande och säkerhet. Det nya medeltunga helikoptersystemet anskaffas för att täcka det glapp som annars skulle uppstått efter HKP 10 B år 2013. Helikoptrarna kommer ge ökad taktisk rörlighet för insatsförbanden, vilket är en förutsättning för det nya insatsförsvarets tillgänglighet och användbarhet såväl nationellt som internationellt.