1 september, 2010

Norrbotten, Dalarna och Skåne blir pilotlän för grön utveckling

Norrbotten, Dalarna och Skåne blir pilotlän för grön utveckling. Det har regeringen beslutat. Norrbotten blir därmed det tredje pilotlänet. Skåne och Dalarna har tidigare utpekats. De tre länen ska stödja och inspirera andra län på energi- och miljöområdet.

– Det regionala arbetet är avgörande för att Sverige ska nå de klimat- och energipolitiska målen. Samtidigt är det drivkraften för grön tillväxt för nya jobb. Genom att utse tre pilotlän, som ligger långt framme i arbetet, kan deras erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

– Pilotlänen ska vara en motor i ett nationellt arbete för grön utveckling och samtidigt visa på den nyckelroll länsstyrelserna har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet. Arbetet förutsätter bred delaktighet från t.ex. de regionala självstyrelseorganen, samverkansorgan, landsting och kommuner men även privata och offentliga företag, högskolor och ideella organisationer, säger Andreas Carlgren.

De utvalda länen
Norrbotten, Dalarna och Skåne hör till de län som ligger främst i arbetet med klimat och energi i landet. Dalarna startade tidigt på eget initiativ sitt arbete med klimat och energi i bred förankring i länet och antog redan 2006 en klimat- och energistrategi med höga ambitioner.

Även Skåne hör till de län som ligger i framkant genom ett ambitiöst och framgångsrikt klimat- och energiarbete. Ett särskilt prioriterat område är biogas och Länsstyrelsen stödjer här utvecklingen i samverkan med andra aktörer.

Norrbotten var tidigt ute och redan 2006 samlades länets aktörer inom offentlig sektor, energileverantörer och näringsliv till ett rådslag för att nå en samsyn om energifrågorna i länet. Norrbotten (liksom Skåne) hörde också till de fyra pilotlän som 2007 fick i uppdrag av regeringen att ta fram en energistrategi för omställningen av energisystemet. I oktober 2009 lades ett åtgärdsprogram för klimat- och energiarbetet i Norrbotten fast vid ett rådslag. Åtgärderna i programmet har tre strategiska inriktningar: Hållbar tillväxt, hållbar samhällsplanering och hållbara transporter.

Uppdraget
Uppdraget riktar sig till Länsstyrelserna i Norrbottens, Dalarnas och Skåne län. Tanken är att genom att utveckla arbetsmetoder och verktyg samt dela med sig av sina erfarenheter ska pilotlänen ge vägledning till andra län. Pilotlänen ska också bidra med analyser av konsekvenser av nationella styrmedel på regional nivå i syfte att identifiera hinder och möjligheter för minskad klimatpåverkan och energiomställning. Det är naturligtvis även viktigt att ta tillvara möjligheterna att samordna och nyttja synergier mellan klimat- och energipolitiken och det regionala tillväxtarbetet.

Parallellt med uppdraget till de tre pilotlänen får ett antal nationella myndigheter (Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen) i uppdrag att stödja pilotlänen med expertkompetens och erfarenhetsåterföring.

För genomförande av uppdraget kommer respektive länsstyrelse i pilotlänen att tilldelas vardera 1 Mkr för 2010, 2 Mkr per år för 2011 och 2012 samt 1 Mkr för 2013.