18 mars, 2011

Sportfiskarna sågar fiskelagsutredningen

Fiskelagsutredningen är misslyckad och bör göras om, det konstaterar Sportfiskarna i sitt remissvar. Fiskevårdsperspektivet lyser helt med sin frånvaro, anser Sportfiskarna.

Fiskelagsutredningens betänkande ”Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag” håller inte som underlag för en ny framtida fiskevårdslag. Liksom de flesta övriga remissinstanser är Sportfiskarna i sitt remissvar mycket kritiska.

– För det första saknas ett grundläggande fiskevårds- och resurshushållningsperspektiv i utredningen, vilket är mycket anmärkningsvärt. Utredningen handlar istället i huvudsak om det traditionella yrkesfisket och EU:s fiskepolitik och fiskeregler, menar Anders Karlsson från Sportfiskarna.

Sportfiskarna konstaterar i sitt remissvar dessutom att utredningen ligger helt fel i fas med EU:s fiskepolitik som för närvarande håller på att omarbetas. Sportfisket, övrigt fritidsfiske och fisketurismnäringen berörs knappt överhuvudtaget, vilket Sportfiskarna konstaterar är anmärkningsvärt.

– Inte heller berörs behovet av ett tydligt mandat för den nya Havs- och vattenmyndigheten att fördela fiskresursen mellan olika kategorier fiskande eller att använda moderna förvaltningsmetoder för fisket, säger Anders Karlsson.

Förslaget tar enligt Sportfiskarna heller inte tillräcklig hänsyn till den nya samordnade vattenförvaltningen och dess olika regelverk.

– Den nya lagen skulle bli enklare, men resultatet är tvärtom en ännu krångligare och mer svårbegriplig lagstiftning! Utredningen bör förpassas till papperskorgen och helt enkelt göras om i sin helhet, avslutar Anders Karlsson.

Sportfiskarnas remissvar finns att läsa på www.sportfiskarna.se