29 mars, 2011

Baltic Sea 2020 rensar havet från spöknät

WWF Polen har startat ett pilotprojekt som kommer att lokalisera och ta upp förlista fiskeredskap, så kallade spöknät. Projektet finansieras av Baltic Sea 2020 och pågår till december 2011. Övergivna eller borttappade fiskeredskap är ett och “tyst” problem på havsbottnen. Redskapen fortsätter att fånga fisk, fåglar och marina däggdjur under många år längs vilket bidrar till nedbrytning av den marina miljön.

Projektet, som startade i mars 2011, kommer börja med att inrätta en expertgrupp som ska bistå med hjälp av lokalisering av spöknäten. Under sommaren kommer två grupper av dykare spendera 20 dagar till havs och plocka upp de nät de hittar. Dykarnas arbete kommer att dokumenteras av en fotograf. Projektgruppens förhoppning är att plocka upp ca 5 ton förlista fiskeredskap.

”Projektet kommer att bidra till att minska onödigt fisketryck på de arter som redan är kraftigt hotade av kommersiellt fiske som till exempel torsk och lax men också hotade havsdäggdjur såsom tumlare och säl. Projektet kommer även att sprida kunskap om hur viktigt det är att inte låta fiskeredskapen vara kvar i havet, vilket vi tycker är mycket viktigt”, säger Conrad Stralka, verksamhetschef Baltic Sea 2020.

Det huvudsakliga målet med projektet är att bedriva verksamhet som syftar till att rensa Östersjön, i den polska territorialvatten från förlista nät, som fortsätter att fånga mätbara mängder fisk och havslevande däggdjur. Projektet ska även skapa ett informationsmaterial som kan användas av skolelever, fiskare och turister. Materialet kommer att distribueras under sommaren 2011.

Slutligen kommer projektet att skriva en rapport om de ekologiska effekterna av projektet. Rapporten kommer att fokusera på hur de förlista fiskeredskapen påverkar de viktigaste kommersiella fiskarterna och däggdjuren i Östersjön. Rapporten kommer att finnas i två versioner (en polsk och en engelsk version) och delas ut till berörda parter.