18 april, 2011

Fiske i skyddade områden – så går det till

När bör fiske regleras i skyddade havsområden, vem ansvarar och med vilken lagstiftning bör regleringen ske? Naturvårdsverket och Fiskeriverket har gemensamt tagit fram underlag, analyser och rekommendationer av betydelse för det vidare arbete med vägledning för reglering av fiske i skyddade havsområden.

Det saknas idag en heltäckande vägledning för reglering av fiske i skyddade havsområden, de som finns idag belyser inte alla frågeställningar och nya förutsättningar har tillkommit. En av dem är EU- kommissionens förtydliganden kring ländernas ansvar att utvärdera behov av fiskeregleringar i Natura 2000-områden. Under 2009 gav därför Fiskeriverket och Naturvårdsverkets generaldirektörer sina organisationer ett gemensamt uppdrag att ta fram förslag till hur Sverige ska arbeta med reglering av fiske i marina skyddade områden.

Använt på rätt sätt kan fiskeregleringar i skyddade områden tillgodose både naturvårdens och fiskeriförvaltningens intressen, eftersom friska hav med välbevarade livsmiljöer är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart fiske.

Resultatet från arbetet sammanfattas i rapporten ”Reglering av fiske i skyddade havsområden”. Rapporten bedömer tillgänglig kunskap om fisk och fiske och diskuterar utformning av marina bevarandemål. Särskilt vikt har lagts vid gränsdragning mellan miljöbalken och fiskelagstiftningen likaväl som fördjupade analyser av hur lagstiftningarna kan samverka på bästa sätt. För varje del finns föreslagna rekommendationer för vidare arbete.

Här är några av de förslag som projektet kommit fram till:

•Arbetet med inventering av fisk och fiske i skyddsvärda områden bör förstärkas ytterligare.
•Rättsläget är oklart när det gäller hur den gemensamma fiskeripolitiken och Art- och habitatdirektivet förhåller sig till varandra. Sverige bör arbeta för att i samband med reformen av GFP få till ett förtydligande.
•Projektet föreslår att det är Havs- och vattenmyndigheten, i samarbete med länsstyrelserna, som ansvarar för processen av införande av fiskeregleringar i skyddade områden i EEZ. Länsstyrelserna ansvarar för bevarandeplanerna och bör därför vara med och ta fram förslag till lämpliga föreskrifter och regleringar.
Rapporten riktar sig till myndigheter, intresse- och branschorganisationer och andra som har behov eller intresse av att bättre förstå förutsättningarna och möjligheterna för införande av fiskeregleringar i skyddade havsområden.

Arbetet har genomförts i samarbete med länsstyrelser i Västra Götaland, Halland, Östergötland, Stockholm, Västerbotten och Gotland. Ett stort antal organisationer är har deltagit i projektets referensgrupp.

Efter 1 juli kommer Havs- och vattenmyndigheten överta huvudansvaret för vidare arbete med vägledning gällande fiske i skyddade områden.

Reglering av fiske i befintliga skyddade havsområden
I Sverige finns per sista februari 2011, en nationalpark, 22 naturreservat och 274 Natura 2000-områden med syfte att skydda marina livsmiljöer och arter. Totalt är 6 procent av territorialvattnet och 4 procent av Sveriges ekonomiska zon skyddad enligt miljöbalken. Huvuddelen av skyddet utgörs av Natura 2000-områden.

Info: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Aktuella-projekt/Fiske-i-skyddade-omraden–hur-ska-det-ga-till/