5 maj, 2011

Finngrundet ett av fem skyddade områden

Regeringen har 5 maj beslutat att föreslå fem marina områden i Sverige till EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Bland annat föreslås havsområdet Bratten i Västra Götalands län att ingå i nätverket.

– Havspolitiken och bevarandet av vår biologiska mångfald är prioriterade delar av regeringens arbete. Genom dagens beslut får vi ett kraftfullt skydd av viktiga arter och livsmiljöer i några av våra viktigaste marina
områden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Områden som Sverige föreslår till Natura 2000:

Västra Götalands län: Bratten

Gävleborgs län: Finngrundet -Västra banken, Finngrundet – Norra banken, Lövgrundsrabbar

Västerbottens län: Sydostbrotten

Beslutet innebär även vissa tillägg av arter och livsmiljöer i redan föreslagna områden.

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden avgränsas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte; att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Bestämmelserna kring Natura 2000 återfinns i två EU-direktiv; Fågeldirektivet (2009/147/EG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Det senare handlar om bevarande av hotade livsmiljöer (naturtyper) och vissa grupper av växt och djurarter. Direktiven är bland EU: s viktigaste bidrag till arbetet med att bevara biologisk mångfald. Det i miljöbalken reglerade skyddet för Natura 2000-områden träder i kraft genom att regeringen beslutar om att föreslå ett område till EU:s nätverk.