14 juli, 2011

Skärgårdsstiftelsen sätter fokus på unga i skärgården

Young People´s Voices in the Archipelago är namnet på ett nytt EU-projekt som Skärgårdsstiftelsen nu söker pengar för från Central Baltic Archipelago and Islands programmet. – Det är viktigt för Skärgårdsstiftelsen är få veta hur de unga ser på sin situation och framtid i vår skärgård, säger Lena Nyberg, VD för Skärgårdsstiftelsen och initiativtagare till projektet.

För Lena Nyberg, som har en bakgrund som barnombudsman, är frågor som rör unga och framtiden viktiga även på Skärgårdsstiftelsen. Därför är hon är mycket glad över att på kort tid fått igång ett samarbete mellan organisationer i Sverige och på Åland som nu gör det möjligt att skicka in en ansökan om projektmedel.

– Barn och unga har ofta en mycket klar uppfattning om vad som är spännande och vad som är viktigt i deras vardag. Skärgårdsstiftelsen måste bli bättre på att möta våra unga skärgårdsbors önskan och behov. Kan vi öka vårt barn- och ungdomsperspektiv så kommer det säkert att ge fler unga intresse för skärgården, även om de inte bor där.

Projektet som kan start hösten 2011 om medel beviljas, sträcker sig två år fram i tiden är på samma gång ett pilotprojekt för Österåkers kommun som också deltar från Sverige, berättar Pia Hedenstedt som författat ansökan.

– De ser att detta är ett stort problem för Skärgårdskommunerna och vill genom projektet få hjälp att hitta nya lösningar och vägar att nå ungdomarna. De har också sagt sig vara beredda att ompröva sina prioriteringar till gagn för ungdomarna och dela med sig av sina erfarenheter till andra kommuner.

Från Åland deltar skärgårdsungdomarnas egen organisation, SKUNK i projektet vilket borgar för god förankring hos ungdomarna. På svenska sidan deltar förutom Skärgårdsstiftelsen och Österåkers kommun även Friluftsfrämjandet som bidrar med sin kunskap och erfarenhet kring ungdomsaktiviteter och friluftsliv.

Projektet är på Åland finansierat av Landskapsregeringen och i Sverige av de deltagande organisationerna samt Stockholms läns landsting.

Young People´s Voices in the Archipelago kommer att arbeta med uppsökande verksamhet bland ungdomarna på öarna samt olika seminarier och konferenser. Avslutningsvis kommer ungdomarna själva att lämna fram en rapport till berörda politiker och makthavare med förslag till hur livet i skärgården kan bli bättre för ungdomar och unga vuxna.