16 september, 2011

Regeringen stödjer ansökan om nytt biosfärområde

Regeringen har beslutat att stödja ansökan från Länsstyrelsen i Jönköpings län som tillsammans med Jönköpings kommun, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund, Södra Skogsägarna, Gränna Skogsgrupp samt Världsnaturfonden WWF som har utarbetat en ansökan om att Östra Vätterbranterna ska få status som biosfärområde.

– Det är ett omfattande och väl genomfört samarbete som ligger bakom ansökan, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringens beslut innebär att regeringen tillstyrker ansökan och ger Svenska Unescorådet i uppdrag att ge in ansökan till Unesco i Paris om att Östra Vätterbranterna ska få status som biosfärområde enligt de riktlinjer som är fastställda av Unescos program Man and Biosphere (MAB). Under förutsättning att Unesco godtar ansökan, innebär det att Sverige har hela 5 biosfärområden.

– Biosfärområden är modellområden där man utforskar lokala och praktiska lösningar på regionala och globala utmaningar, till exempel företagande på landsbygden, ekoturism och hållbart nyttjande av värdefulla naturområden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– I området finns en spännande förening mellan det sydliga lövskogsområdet och den norra barrskogsregionen. Området har därför en unik sammansättning av arter och naturtyper från både norr och söder, säger Andreas Carlgren.

Allmänt om biosfärområden
Biosfärområden är modellområden där man utforskar lokala och praktiska lösningar på regionala och globala utmaningar, till exempel företagande på landsbygden, ekoturism och hållbart nyttjande av värdefulla naturområden. Inom området ska det finnas ett biosfärkontor som ska fungera som mötesplats, inspiratör, katalysator och vid behov koordinator för olika aktörer och aktiviteter kopplade till långsiktigt hållbar utveckling.

Områdena ska vara så stora till ytan att de kan uppfylla tre grundläggande och ömsesidigt förstärkande funktioner:

– bidra till att bevara den biologiska mångfalden (gener, arter, ekosystem, landskap)
– främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar
– stödja genom att underlätta bland annat forskning, utbildning och praktik.

De tre dimensionerna inom hållbar utveckling – det ekonomiska, sociala och ekologiska – genomsyrar alla de projekt som bedrivs inom området.

Områdena ska dessutom vara indelade i tre geografiska zoner; kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområden.

Sverige har i dag fyra biosfärområden
Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Blekinge Arkipelag.