25 oktober, 2011

Ny miljöteknik kan lösa problemen med toalettavfallet

2014 blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i vattnet. Nuvarande förslag till lagtext grundar sig till stor del på att båtar med fast toalettinstallation ska förses med ett vattenspolande system. Vilka i sin tur kräver uppsamlingstankar som töms vid mottagningsanordningar på land.

I en färsk rapport visar Jegreliusinstitutet att det redan idag finns många alternativ till vattenspolande system men att dessa alternativ inte kommer att uppfylla lagen.

– Rapporten visar att till exempel förbränningstekniker är en möjlig väg att gå. De ökar chanserna att lagen efterlevs eftersom fekalierna bränns upp och därmed inte kan dumpas i sjön illegalt. Dessutom innebär de kostnadsbesparingar då det inte behövs några mottagningsanordningar i land. Fritidsbåtsbranschen själva ser stor utvecklingspotential i ny miljöteknik men är samtidigt bekymrade eftersom den kommande lagen, på grund av kravet på en uppsamlingstank, verkar hindrande för andra alternativ, säger Erik Noaksson, projektledare för studien vid Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi.

Rapporten visar tydligt på vikten av att staten agerar teknikneutralt, både vid beviljande av investeringsstöd och hur kommande lagar utformas. Nu är det möjligt att få ett så kallat LOVA-bidrag för mottagningsanordningar för svartvatten men inte för andra alternativa tekniklösningar.

En annan viktig slutsats från rapporten är att användningen av kemiska campingtoaletter starkt bör ifrågasättas ur en miljöaspekt då dessa ofta kräver saneringsvätskor som innehåller bekämpningsmedel för att motverka lukt. Felaktigt tömda kan dessa slå ut känsliga komposterande toalettavfallssystem.

– Vi kan konstatera att det idag inte finns någon godkänd saneringsvätska för bruk i båttoaletter. Trots detta används kemiska campingtoaletter flitigt i Sverige av fritidsbåtsägare. Det finns dessutom idag betydligt fler saneringsvätskor på marknaden än vad som är tillåtna av Kemikalieinspektionen. Och flera av de vätskor som vi har kunnat hitta i Sverige råder det en oklarhet kring huruvida de är biocidprodukter, eller något annat, avslutar Erik Noaksson.

Rapporten ”Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar och på land genom teknikupphandling” finns att ladda ned i sin helhet från Jegreliusinstitutets hemsida www.jegrelius.se

Info: www.renbotten.nu

Bilden är från Bullandö marina 2011.