27 oktober, 2011

Miljöanpassade alternativ till båtbottenfärger hotas av bristande neutralitet

En helt ny rapport visar att det idag finns en mängd alternativa, miljöanpassade tekniklösningar för att hålla båtars skrov fria från påväxt, utan giftig bottenfärg. Det finns dessutom stor utvecklingspotential för att göra dessa ännu mer funktionsanpassade.

– Det här har ett stort kundintresse, framförallt på fritidsbåtssidan. De verkar ha ledsnat på dagens bottenfärger och de kvalitetsbrister de har, säger Erik Noaksson, ansvarig projektledare vid Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi inom Regionförbundet i Jämtlands län.

Rapporten visar även att investeringsstöd från staten kan ha en mycket viktig funktion för att åstadkomma ett teknikskifte bort från färgerna och att det är av yttersta vikt att stödsystemen är teknikneutrala.

Erik Noaksson kan konstatera att så som reglerna uttolkas idag, utifrån statens så kallade LOVA-bidrag, har ett teknikområde, borsttvättar och spolplattor, med väldigt få leverantörer särbehandlats vilket inte kan anses gynna ett teknikskifte i stort.

– Borsttvättarna är, om de utformas på rätt sätt, ett bra alternativ till att måla men vi efterlyser ett tydligare regelverk för hur de ska användas. Gamla färgrester anser vi bör saneras bort på ett miljöriktigt sätt innan man borstar båten så att inte gamla miljögifter, exempelvis tenn och koppar, sprids på ett okontrollerat sätt. Idag finns det inga regler för detta och tillsynen på området är starkt bristfällig och oklar.

Efter det att Kemikalieinspektionen 27 juni i år godkände användandet av två nya kopparinnehållande båtbottenfärger för bruk i Östersjön kommer den här frågan i en helt ny dager. Förutom aspekter som riskbedömning och hur detta är i linje med Sveriges miljömål Giftfri Miljö, vilket inte rapporten diskuterar, är en av rapportens slutsatser att ett certifieringssystem för fritidsbåtar bör utredas som säkerställer att bara omålade båtar tillåts använda båtborsttvättarna.

– Vi vet redan idag att det är vanligt att man borstar sin båt innan man tar upp båten för vintern för att slippa rengöringen på land avslutar Erik Noaksson.

Info: www.jegrelius.se

Info: www.renbotten.nu