7 juli, 2013

Sommarens utgrävning ger ny kunskap om Kalmar slott

Nu börjar arkeologerna från Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns museum en ny arkeologisk utgrävning av Kalmar slott. Syftet är att samla historisk information om slottets allra äldsta delar innan höstens ombyggnad av kök och serveringslokaler. Besökare kan följa de spännande utgrävningarna via guidade visningar, en miniutställning och flera föreläsningar. Arkeologernas fynd kommer också redovisas löpande på Facebook.

Kalmar slott är idag Nordens bäst bevarade renässansslott med en historia som började redan på 1100-talet. I höst startar Statens fastighetsverk (SFV) ombyggnaden av kök, serverings- och personalutrymmen för att kunna vidareutveckla besöksmålet och samtidigt skydda unika kulturvärden.

Ombyggnaden innebär att källarvalv från Vasatiden kommer öppnas upp och att de kulturhistoriskt värdefulla 1500-talssalarna Gröna och Gyllene salen kan skyddas mot slitage och bevaras för framtiden. Statens fastighetsverk har haft en kontinuerlig och konstruktiv dialog med Riksantikvarie-ämbetet som lett fram till en lösning som båda parter bedömer vara den kulturhisto-riskt mest varsamma.

Utgrävningen öppnar arkiv från 1100-talet
Höstens ombyggnad föregås av en avancerad arkeologisk undersökning under sommaren där lämningarna hanteras varsamt och metodiskt så att stora mängder historisk information kan samlas in. Resultatet av undersökningen bedöms kunna fungera som ett avstamp för ny och modern forskning om Kalmar slott och dess historia. Riksantikvarieämbetet ansvarar för den arkeologiska delen av projektet och Kalmar läns museum för den pedagogiska. Båda uttrycker att de är gemensamt rustade för en spännande och utmanande undersökning och på slottet ser man fram mot resultatet av utgrävningarna.

– Utgrävningarna är verkligen en spännande process för alla att ta del av och det känns fantastiskt att vi nu får möjlighet att lära oss ännu mer om slottets allra tidigaste historia, berättar slottschefen Mimmi Mannheimer. Glädjande nog blir det också enkelt att följa utgrävningarna, både på plats med guidade visningar, föreläsningar och en miniutställning men också via sociala medier. Där kommer arkeologerna att redovisa sina fynd löpande.

Många positiva synergier

Efter ombyggnaden, som inleds under hösten, kommer matserveringen av antikvariska skäl flyttas från de känsliga och kulturhistoriskt värdefulla Gröna och Gyllene salarna till källarvalv från Gustav Vasas tid. På så sätt skyddas salarna mot slitage, brandrisken minskar och 1500-talsvalven blir tillgängliga för alla, också de som har en funktionsnedsättning.

– Ombyggnaden är positiv på många sätt, berättar Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid SFV. Restaurangverksamheten samlas på en plats, vi får ett modernt och godkänt tillagningskök och med källarvalven adderar vi fler intressanta historiska delar av slottet. Viktigast är ändå att vi höjer kvaliteten på besöksmålet ytterligare och kan överlämna slottet till nästa generation i ett bättre skick. Det gör att Kalmar slott kan fortsätta utvecklas långsiktigt med bärkraftig ekonomi.

Unik satsning räddar 1500-talsmiljöer
Redan 2008 tog SFV tillsammans med Kalmar kommun fram en utvecklingsplan för Kalmar slott där vikten av att genomföra en om- och tillbyggnad av kök och serveringsytor påpekades för att stärka besöksmålet och attrahera nya besökare. Till hösten, fem år senare, kan ombyggnaden realiseras tack vare utvecklingsprojektet ”Öppna portar” som SFV driver tillsammans med Destination Kalmar och Kalmar kommun. Med projektet, som delfinansieras via EU, vidareutvecklas fyra historiska besöksmål i sydöstra Sverige – Kalmar Slott, Huseby bruk, Eketorps fornborg och Borgholms slott.