24 juli, 2013

Bra resultatutveckling för Volvo Penta

Den globala efterfrågan på marinmotorer var fortsatt svag under andra kvartalet 2013, enligt Volvo Pentas pressinformation för det andra kvartalet i år. Båtförsäljningen i Nordamerika och Europa var i stort sett oförändrad, men efterfrågan varierar inom enskilda segment. Exempelvis beräknas segelbåtssegmentet i Europa ha minskat med i storleksordningen 20% jämfört med förra året.

Pressmeddelande:

Världsmarknaden för industrimotorer avmattades något jämfört med föregående kvartal, främst på grund av minskad efterfrågan på off-roadmotorer till exempelvis kranar och materialhanteringsmaskiner på den kinesiska marknaden.
Nya produkter
Under årets båtsäsong lanserar Volvo Penta nya motorer och instrument som förenklar båtlivet för slutkunder och möjliggör en fortsatt utveckling mot alltmer integrerade och kompletta förarmiljöer.

Det nya och toppmoderna produktprogrammet för off-road industrimotorer har fått ett mycket positivt mottagande av kunderna och det har stärkt Volvo Pentas positioner på marknaden och kunderbjudande inför kommande emissionslagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet 2013/2014.

Volymen i Volvo Pentas totala orderbok per den 30 juni 2013 var 10% högre än motsvarande period föregående år.
Säsongsmässigt bra resultatutveckling
Andra kvartalet är traditionellt Volvo Pentas säsongsmässigt starkaste kvartal. Nettoomsättningen det andra kvartalet 2013 minskade med 3% jämfört med motsvarande period föregående år till 2.159 Mkr (2.224). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 2%. Försäljningen fördelades mellan de båda affärssegmenten enligt följande: Marin 1.169 Mkr (1.251) och Industri 990 Mkr (973).

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 290 Mkr jämfört med föregående års resultat på 279 Mkr. Volvo Pentas rörelseresultat påverkades positivt med 81 Mkr av engångseffekter under det andra kvartalet 2013. Rörelsemarginalen uppgick till 13,4% (12,5).

Jämfört med det andra kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 33 Mkr. Rörelseresultatet under det andra kvartalet 2012 påverkades positivt med 69 Mkr som ett resultat av en mervärdesskattereduktion i Brasilien relaterad till tidigare år.