3 september, 2013

Vem bär ansvaret för föroreningar från båtuppläggningsplatser?

Den 3 september hålls ett miljörättsligt seminarium vid Stockholms universitet om ansvarsfrågan som uppstår när gifter från båtbottenfärger vid uppläggningsplatser sprids i naturen. Utöver miljö- och hälsomässiga konsekvenser kan det resultera i stora kostnader till följd av bland annat saneringsansvar och minskade fastighetsvärden.

Frågan är vem som bär ansvaret för de här frågorna.

På platser där båtar förvaras och underhålls sker ofta en betydande spridning av giftiga ämnen, inte minst från båtbottenfärger. Särskilt när det gäller småbåtsägare, och deras sammanslutningar, råder betydande okunskap om vem som kan komma att få bära eventuella kostnader.

Forskare vid Stockholms universitet har visat att båtuppläggningsplatser oftast är mycket förorenade och att flera prioriterade substanser långt överskrider riktvärden för s.k. mindre känslig markanvändning (MKM). De ämnen som har påträffats i höga halter är flera olika tennorganiska föreningar, bl.a.tributyltenn(TBT), irgarol, polyaromatiska kolväten (PAHer), polyklorerade bifenyler (PCBer), koppar (Cu), bly (Pb), zink (Zn) m.fl.

Det finns nästan en miljon fritidsbåtar i Sverige varav ca hälften är kopplade till någon båtklubb. Uppskattningsvis finns det 2000 – 4000 platser runt om i landet där fler än 20 båtar läggs upp vintertid för förvaring och underhållsarbete. Många av de som inte är med i någon båtklubb tar upp sina båtar på en trailer och lägger dem på sin egen tomt.

Vems är ansvaret för sanering av marken och hur ska fortsatt förorening kunna minimeras eller helt undvikas. Dessa frågor kommer att diskuteras ur främst ett juridiskt perspektiv vid ett seminarium gemensamt anordnat av juridiska institutionen och institutionen för tillämpad miljövetenskap på eftermiddagen 3 september på Stockholms universitet.

Kommentarer

Thomas Björklund 11:24:49 2013-09-03

Kan väl tilläggas att båtarna många gånger står på gammal industrimark som oftast är betydligt giftigare och där man många gånger med skälet att det behöver "saneras" bygger bostäder efter den saneringen. Sanering är väl många gånger tvivelaktig formulering då man lägger lite väv och lite grus innan det blir lekplatser och uteträdgårdar. Båtar står helt enkelt i vägen för bostadsbyggande!

Tommy Holmberg 12:30:45 2013-09-03

I Västerås har båtarna varit uppställda påfd idustrimark som ligger på tio i topp listan i Sverige för giftig mark och nu flyttas till markberedd fullvärdig åkermark som redan är planerad till husbyggnation.med motivet att sanera och bygga på giftmarken.är det klokt?