9 september, 2013

170 Mkr mer till vattenmiljön

Miljöminister Lena Ek lanserar nu en höjning av anslaget till havsmiljön på 95 miljoner, tillsammans med tidigare utlovade höjningar höjs anslaget då med 170 miljoner kronor till 2014. Pengarna ska bland annat till stor del gå till lokala vattenvårdsprojekt med inriktning på att åtgärda övergödning.

– Vi har konsekvent krävt ett minst återställt anslag till HaV inför nästa år, då åtgärdsbehoven totalt sett ligger på miljardbelopp. 170 Mkr i höjning är dock en klar förbättring mot årets nedskärning på 235 Mkr. Det här är en klok satsning av regeringen och en seger för oss som jobbar med fisk och vattenmiljö, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Till i år sänktes havs- och vattenmiljöanslaget med 235 Mkr, totalt från 738 Mkr till 503 Mkr, något miljörörelsen med Sportfiskarna i spetsen kraftfullt protesterat emot. Sänkningen har fått närmast katastrofala följder för konkreta vattenmiljöprojekt ute i länen. Till nästa år utlovas nu en höjning av anslaget med 170 Mkr till 673 Mkr, varav 75 Mkr ska gå till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. I år saknades möjlighet att söka LOVA-bidrag till följd av HaV:s kraftigt minskade anslag.

– Bara inom vårt Rovfiskprojekt har vi beräknat att det finns åtgärdsbehov för 700 miljoner för att restaurera kustmynnande vattendrag från Blekinge till Gävleborg. Detta visar på det eftersatta och stora behovet av fiskevård. Nästa satsning från regeringen måste inriktas på fiskevård, fiskbestånden har en nyckelroll i alla vattenmiljöer. Det är även oerhört viktigt att anslagsnivån stabiliseras för att uppnå långsiktighet och kostnadseffektivitet i vattenmiljöarbetet, säger Joel Norlin koordinator för Sportfiskarnas Rovfiskprojekt.

Enligt miljöminister Lena Ek ska LOVA-pengarna nu inte vara ett tillfälligt tillskott, utan stadiga årliga medel. En viktig sak i detta sammanhang är att EU:s nya programperiod börjar om 2014 vilket ger möjligheter till medfinansiering. Här kommer anslaget att kunna växlas upp i olika former av konkret projektverksamhet, något som försvann i år med nedskärningen. Den faktiska nedskärningen för fiske- och vattenvård blev därigenom ännu större i år.

Årligen krävs även cirka 200 Mkr för kalkningsverksamhet av försurade vatten. Denna verksamhet måste upprätthållas under överskådlig framtid och kan inte avslutas utan risk för biologiska skador i försurade vattendrag. Regeringens budgetförslag presenteras 18 september. Hur havs- och vattenmiljöanslaget får användas bestäms slutligen i ett regleringsbrev för HaV.

– Det här är ett lovvärt första steg för att betala av miljöskulden under vattenytan. Nu måste dessa pengar ut i konkret verksamhet, behoven därute är enorma, avslutar Stefan Nyström.