9 september, 2013

Ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt för att minska övergödning

Regeringen föreslår en satsning på 75 Mkr årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

– Jag är glad att vi kan göra denna satsning för att minska övergödningen och förbättra vattenkvaliteten. Arbetet ska ske tillsammans med ideella organisationer, kommunerna och jordbruket, säger miljöminister Lena Ek.

Regeringen inrättade 2009 ett bidrag till kostnadseffektiva lokala vattenvårdsprojekt, det så kallade LOVA-bidraget.

Bidraget har tidigare till exempel gått till VA-planering och VA-åtgärder som installation av avloppsreningsverk eller kretsloppsanläggningar för enskilda avlopp, inventering av enskilda avlopp, vattenåtgärder som till exempel restaurering och våtmarker samt lantbruksåtgärder såsom kalkfilter, strukturkalkning och fosfordammar, samt tömningsanläggningar för båttoalett och båttvätt för fritidsbåtar.