27 september, 2013

Regional miljöstrategi för vatten inrättas

Landstingsfullmäktige i Stockholm har fattat beslut om att inrätta en regional miljöstrategi för vatten. Målet med vattenstrategin är att skapa ett starkare politiskt åtagande kring vattenfrågorna som kommuner, landstinget och andra aktörer kan samlas kring.

– Många aktörer är involverade och ansvariga för olika delar, därför behöver vi en gemensam målbild och systematisk samverkan mellan samtliga aktörer, säger Gustav Hemming (C).

Stockholmsregionen står inför flera utmaningar, där dricksvattenförsörjning och Mälarens sårbarhet är en nyckelfråga. Även det gemensamma strategiska arbetet i Östersjön måste utvecklas.

– Förändringarna i klimatet kan medföra både extremare väder med ökat läckage av näringsämnen och föroreningar och en höjd havsvattennivå med risk för saltvatteninträngning. Att förebygga och hantera dessa risker kräver gemensamma krafttag från alla aktörer i Mälardalen och kan i värsta fall handla om mycket stora åtaganden, säger Gustav Hemming (C).

– Det är oerhört viktigt att det gemensamma arbetet i Östersjön blir starkare när det gäller att minska utsläpp och överfiske. Regionalt kan vi bidra till att minska utsläppen av kväve och fosfor. Det är också viktigt att vi börjar hitta vägar till en miljöanpassning av båttrafiken, säger Gustav Hemming (C).

Fakta
Utgångspunkterna för strategin är de vattenrelaterade mål som finns i de politiskt antagna dokumenten:
• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
• Miljöutmaning 2016
• Skärgårdspolitiskt program
• Delregional plan för Stockholms kust och skärgård

Syftet med strategin är att utveckla hur det strategiska vattenarbetet bäst ska bedrivas inom ramen för landstingets regionplaneringsuppdrag och miljöarbete.