10 oktober, 2013

Vattenvägen 365 – nytt samarbetsprojekt för en hållbar framtid

När kollektivtrafik på vatten diskuteras som en möjlighet för att utveckla hållbara och attraktiva städer tenderar frågan om vad som händer under vintersäsongen att lägga sig som en våt filt över vattenvägens potential. Hur löser man det? Den period när vi i Nordens Venedig oftast drabbas av någon eller några månaders is är också den tid då kollektivresandet är som högst. Ska man kunna avlasta transportsystemet som helhet måste alltså siktet vara inställt på en året-runt-lösning. Vattenvägen 365.

Många urbana transportsystem (persontrafik & citylogistik) lider av kapacitetsbrist i rusningstrafik och trängsel i delar av den befintliga infrastrukturen. Förseningar till följd av detta medför stora kostnader (som exempel 6.3 miljarder/år för Stockholmsregionen, enligt Trafikanalys 2011). Utöver detta behöver transportsystemen som helhet minska sin miljöbelastning. Vattenvägarna och delar av väg-nätet är befintliga infrastruktur-resurser som rätt tillvaratagna kan bidra till ett mer hållbart resande, avlasta korridorer och trafikslag med kapacitetsbrist, öka kapaciteten och hela trafiksystemets resiliens genom nya reserelationer, resmönster och synergier med cykel respektive citylogistik.

Med drivkraften att bidra till utvecklingen av hållbara transporter i städer runt om i världen startar därför Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Vattenbussen AB forskningsinitiativet Vattenvägen 365 med stöd av Sjöfartsverket. Ett långsiktigt arbete för kollektivtrafik- och citylogistiksystem i urbana miljöer med avsikten att identifiera förutsättningarna för ett hållbart vattenburet kollektivtrafiksystem för året-runt-trafik integrerat i befintliga kollektivtrafiksystem.

Arbetet inkluderar avgränsningar och gränssnitt mot övrigt kollektivtrafiknät, infrastrukturnoder, systemets service och underhåll och värdering mot hållbarhets- och trafikförbättringsmålen. Syftet är att visa system som kan skalas och anpassas till urbana miljöer världen över – i likhet med hur väg- eller spårburna kollektivtrafiksystem idag byggs upp från mer eller mindre standardiserade enheter, inte att projektera en kollektivtrafiklösning för en specifik stad, rutt eller linje. I fokus står realistiska lösningar som både är möjliga att förverkliga ur ett kostnadsperspektiv och attraktiva för resenärerna – under årets alla 365 dagar.

Karl Garme, KTH Marina system
Magnus Burman, KTH Lättkonstruktioner
Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB

Foto: Stockholmsfoto.