14 september, 2016

Båtklubbarna tvingas betala moms – ett hot mot en folkrörelse

 

7dbb0073Skatterättsnämnden har lämnat besked om att moms ska tas ut på upplåtelse av mark- och hamnanläggningar. Det kommer att drabba många båtklubbar som hittills inte har varit tvungna att ta ut 20 % moms på sina båtplatser.

 

Det är dock för tidigt att beskriva vilka konsekvenser beslutet får för  den ideella och allmännyttiga föreningsverksamheten i landet. Klart är dock att beslutet inte bara kommer att drabba båtlivet.

– Vi har sedan januari 2015 på olika sätt försökt att få politiker och andra att se det felaktiga i att lägga moms på våra arrenden. SMBF har bland annat anlitat en skatteexpert som hjälpt oss att ta fram argument som framlagts till Skatterättsnämnden, säger Christer Bengtsson, förbundsordförande i Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

– Vi ska nu se vilka möjligheter vi har att överklaga Skatterättsnämndens beslut, något  som  inte enbart drabbar oss som bor i Stockholm utan kommer att omfatta alla båtklubbar i Sverige. Skattelagstiftningen ska ju tillämpas lika över hela landet.

– Vi som drabbas av beslutet måste kämpa till sista blodsdroppen för att få våra politiker att förstå att detta är ett beslut som kan komma att skada det allmännyttiga ideella föreningslivet och den långa tradition den har, en 100-årig folkrörelse.

– Vi ses på barrikaderna och höjer rösten från Sveriges båtorganisationer!

Bilden är från Båtklubbarnas Dag i Stockholm 2016. Foto: Roland Brinkberg.

 

 

 

Båtliv har tidigare publicerat den här artikeln angående moms för båtklubbar i nr 4-16:

 

Moms på arrende kan bli verklighet

Stockholm Stad vill momsbelägga alla arrenden, något som kan beröra arrenderande klubbar i hela landet.

Text: Lars Afzelius

Alla ideella och allmännyttiga båtklubbar, som arrenderar sina hamnar och uppläggningsplatser kommer att, vid ett positivt besked, påföras 25 procent moms på sina arrendesummor. Frågan kommer att prövas i höst och är viktig för hela båtlivet.

Stockholm Stad har begärt en prövning av moms på arrende i Skatterättsnämnden. Nämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss fråga ska bedömas skatterättsligt. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket. Det är möjligt att överklaga ett meddelat förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Stockholm med sina öar, broar, vatten, promenadstråk längs stränderna, gästbryggor, barer och restauranger bär med all rätt smeknamnet Nordens Venedig. Staden säger också i ett eget policydokument om båtlivet i staden att…

”Båtar och båtliv är en viktig del av stockholmarnas vardagsliv. Båtarna är en förbindelselänk med sjö och hav, med skärgård och natur. Båtlivet är värdefullt och positivt och bidrar till rekreation, aktiviteter, naturupplevelser och inte minst gemenskap i klubbarna. I gällande översiktsplan – Promenadstaden – framhålls också att fritidsbåtar och båtklubbar är en uppskattad del av stadslivet och därför bör uppmärksammas som ett viktigt intresse i planeringen. Stockholms stad stöder ett livaktigt båtliv.”

Över 80 båtklubbar arrenderar idag hamnar och uppställningsplatser av Staden. Många med en historia som startade i slutet av 1800-talet och där de fortfarande bär med sig ett fantastiskt kulturarv för kommande generationer.

Det förkommer också ett organiserat samarbete med båtlivets organisationer, i detta fall Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) och Stockholms Seglarförbund (SSF). På pappret alltså ett till synes gott samarbete och för landet ganska unikt sådant. Nu tycks dock det goda samarbetet vara på väg att försvinna och umgänget bara ske via rättsvårdande myndigheter. Inte heller den gällande policyn för båtlivet i staden verkar vara aktuell längre.

Sedan fem år har Fritidsförvaltningen, som ansvarar för båtklubbarnas arrendeavtal, skrivit om alla gamla utgående avtal till ettårsavtal för att därefter kunna teckna nya flerårsavtal med nya arrendesummor. 2015 var det första verksamhetsåret med dessa avgifter.

Arrendeavtalens omfattning ser lite olika ut för klubbarna. I vissa fall underhåller staden både bryggor och hus medan andra klubbar kan äga både klubbhus och bryggor. Beräkningsgrunderna är dock lika för alla. Generellt innebär de nya avtalen en 25 procent höjning av arrendeavgifterna. En nog så hög höjning på ett bräde, kan man tycka, men längst ned på en liten rad framgår också att 25 procent moms tillkommer på arrendesumman. Sammantaget en ökning av kostnaderna för klubbarna med cirka 55 procent. Arrendeavgifterna för dessa 80 båtklubbar har aldrig tidigare varit momsbelagda.

I samband med ett beslut om nytt debiteringssystem i slutet av 2014 fattar Idrottsnämnden också beslut om att moms ska tas ut på arrendesummorna. Nämnden hävdar att det finns rättsfall som stödjer momsbeslutet.

Ett rättsfall berör ett företag i båtbranschen, en näringsidkare som varken är ideell eller allmännyttig. Nämnden jämför regelverk för parkeringsplatser, både privata och kommunala, och hävdar att parkera båtar och bilar är jämförbart. Staden betraktar utarrendering av hamnområden som myndighetsutövning i likhet med utarrendering av parkeringsplatser för bilar.

Man kan fråga sig varför staden är så ivrig att förse staten med momspengar i ett så oklart skatteläge. Varför först fatta beslut om moms utan ordentlig insikt och därefter pröva riktigheten? Tågordningen borde vara den omvända. Kan den bakomliggande anledningen vara kvittning av in- och utgående moms till stadens fördel måhända?

Efter häftiga protester från SMBF börjar myndigheterna förstå att frågan om moms är lite mer komplex än vad de tidigare trott och väljer nu att få frågan prövad av Skatterättsnämnden. Staden begär att nämnden inledningsvis ska besvara två frågor:

  1. Utgör de avgifter som staden erhåller från båtklubbarna omsättning i mervärdesskattelagstiftningens mening?
  2. Utgör stadens utarrendering av mark och avgift för bryggor ett led i myndighetsutövning, vilket får till konsekvens att ekonomisk verksamhet inte anses föreligga (jfr 4 kap. 6 § ML)?

SMBF har bland annat vänt sig till finansministern, Skatteverket, stadens idrottsborgarråd, stadens juridiska avdelning, idrottsnämnden och egna jurister i sin kamp för att hävda att ideella allmännyttiga föreningar inte ska betala moms på arrendeavgifter.

SMBF ska ha stort beröm för nedlagt arbete i denna fråga som är så viktig för många föreningar i hela landet. Nu väntar båtlivet på ett skattebesked som återigen handlar om moms för ideella och allmännyttiga föreningar.

 

 

Viktig fråga för hela landet

Nyvalde ordföranden i Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Christer Bengtsson.

Varför är momsfrågan så viktig för SMBF?

– Frågan om moms har aktualiserats i Stockholm, men har nationell betydelse och berör förutsättningar och villkor för all ideell och allmännyttig verksamhet. Våra politiker talar ofta i stolta ordalag om vårt unika föreningsliv och har också i skattelagstiftningen reglerat möjligheterna att minska skattebördan för ideella föreningar. Det är inte bara båtklubbar som kan drabbas utan all ideell föreningsverksamhet i landet. Nu upplever vi att principen och synen på det ideella och allmännyttiga båtlivet är hotad och kanske på sikt försvinner helt. Våra synpunkter finns också med i det underlag som Skatterättsnämnden har bedöma.

Vad värnar SMBF om?

– SMBF arbetar ständigt för att skapa opinion hos politiker och myndigheter och få dessa att förstå vad det ideella och allmännyttiga båtlivet omfattar och skapar för värden. Majoriteten av båtägarna är vanliga människor med vanliga båtar och som vill ha gemenskap, rekreation och naturupplevelser. För dessa är de ideella insatserna en förutsättning för att uppnå detta och alternativen med kommersiella marinor alldeles för kostsamma. Det är en 100-årig folkrörelse som nu hotas.