26 september, 2018

Vilken typ av glykol ska man ha i sin båtmotor?

Ingen har väl undgått att lägga märke till att det finns så kallad miljöglykol att handla istället för den traditionella etylenglykolen. Av vilken anledning ska man då välja miljöglykol, eller propylenglykol som är det egentliga namnet, och gör den skäl för namnet miljöglykol?

I produktbladen för de olika kvaliteterna får man reda på att etylenglykol är en färglös, trögflytande vätska som inte är brandfarlig och huvudsakligen används som frostskyddsmedel i kylsystem. Förtäring kan ge berusning, huvudvärk, yrsel magsmärtor, kramper och vid allvarliga tillfällen medvetslöshet, akut njurinsufficiens, andnings- och hjärtstillestånd. En dödande dos för en vuxen person är 50–100 ml. Den misstänks också kunna skada fertiliteten och i förlängningen också skada det ofödda barnet. I djurförsök har man konstaterat missbildningar vid höga doser av ämnet och eftersom glykolen har en söt smak är den intressant för djur att slicka i sig, inte minst hundar.

Beträffande propylenglykolen ser man ingen särskild risk vid hudkontakt och ögonkontakt. Den kan också förtäras utan mätbara skador och inga risker vid upprepad exponering har uppmätts. Således anser man heller inte att någon cancerrisk föreligger. Propylenglykol används också flitigt i kosmetiska produkter och förekommer både i matvaror och mediciner. Den har samma egenskaper som etylenglykol när det gäller både rost- och frostskydd och kan utan tvekan ersätta denna. Eftersom propylenglykol praktiskt taget är ofarligt skulle både risken för ohälsa och många förgiftningsolyckor kunna undvikas om man konsekvent gick över till användandet av propylenglykol.

Propylenglykolen är än så länge i de flesta fall grön och något dyrare en etylenglykolen. Om det bara handlar om vad som blir kvar på kontot är ju valet enkelt, men tänker man ytterligare ett steg finns nog inga skäl att använda annat än propylenglykol i sin båtmotor. Påståenden som att propylenglykolen skulle ge ett sämre skydd har såvitt jag vet ingen relevans och beträffande rostskyddet försämras det med åren i båda typerna av glykoler, vilket är anledningen till att man behöver byta glykol med jämna mellanrum. Frostskyddet är däremot konstant vilket kan vara bra att veta om man möter röster som är tveksamma till det som är nyttigare för människa och miljö.

Text: Hans-Jörgen Alsing
Medlem av SBU:s miljökommitté och båtmiljöcoach

Bildtext: Propylenglykol. Foto: Watski.