8 november, 2018

Sjöfyllerilagen – ett år sedan beslut om utvärdering

Torsdagen 8 november är det ett år sedan riksdagen beslutade om att det ska ske en utvärdering av den så kallade promillelagen till sjöss. Hittills har detta inte skett. Därför efterlyser två riksdagsledamöter för Moderaterna en utvärdering.

Utvärdera sjöfyllerilagen

Förra året fattade riksdagen beslut om att det ska genomföras en utvärdering av sjöfyllerilagen. Den åttonde november är det ett år sedan som beslutet fattades. Regeringen har hittills inte redovisat hur man vill gå vidare och vilka steg man avser att vidta.

År 2010 ändrades sjölagen och gränsen för sjöfylleri sattes till 0,2 promille. Syftet med förändringen var att minska antalet olyckor och dödsfall på sjön. Ända sedan lagstiftningen trädde i kraft så har den ifrågasatts och kritiserats hårt. Svenska Båtunionen, som representerar omkring 90 procent av alla båtklubbar, Kryssarklubben och Sweboat är några av de intresseorganisationer som kraftigt ifrågasatt lagstiftningen.

Med tanke på att lagen nu varit i kraft i åtta år så är det dags att göra en utvärdering. I en utvärdering bör man ta ställning till om lagen haft effekt och vilka resurser inom rättsväsendet som krävs för att kontrollera att lagen efterlevs.

År 2017, det senaste helåret där det finns statistik tillgänglig, genomfördes 2 588 nykterhetskontroller av Kustbevakningen. Av dessa anmäldes 88 för sjöfylleri, vilket motsvarar 3,4 procent av dem som kontrollerats. Motsvarande siffror för år 2014 var 2 273 kontroller med 101 anmälningar (4, 4 procent).

Den åttonde november är det ett år sedan som riksdagen gav regeringen i uppdrag, genom ett så kallat tillkännagivande, att genomföra en sådan utvärdering som nämns ovan. Vi är två av motionärerna i riksdagen som fick våra motioner bifallna. Trots att ett år har gått så har regeringen inte tagit något steg, åtminstone inte något som synts utifrån, för att komma i gång med en utvärdering. Det finns inga direktiv om hur utvärderingen ska genomföras, vad som ska mätas och vad det eventuellt kan bli för åtgärder efter utvärderingen. Än mindre finns det någon utredare, eller motsvarande, på plats.

Den rödgröna regeringen har inte varit tillräckligt drivande i att få en utvärdering av sjöfyllerilagen på plats. Oavsett vilken regering som tillträder måste ta riksdagens vilja på allvar. Det är dags nu.

Maria Stockhaus
Riksdagsledamot (M)

Lars Beckman
Riksdagsledamot (M)

 

Bildtext:
Nykterhetskontroll till sjöss. Foto: Kustbevakningen.