30 november, 2018

Samarbete för bättre hantering av fritidsbåtars toaavfall

Svealands kustvattenvårdsförbund har fått stöd från Stockholms läns landstings Skärgårdsbidrag till ett regionalt projekt som handlar om att ta fram planeringsunderlag för att kunna ta om hand toalettavfall från fritidsbåtar på ett mer effektivt sätt. Projektet innefattar även annan hantering av avfall, t. ex. toaletter på land och källsortering. Det är en ”fortsättning” på ett LOVA-projekt om båtlatrin som genomfördes i Stockholms län 2016-2017. Ett flertal kommuner i länet är med i projektet.Pressmeddelande:
Utsläpp av toalettavfall i våra vatten ökar övergödningen. Den 1 april 2015 infördes förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Detta förbud gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag (TSFS 2012:13). Fritidsbåtshamnar är skyldiga att ha mottagnings-anordningar för att ta emot avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13). Idag saknas fortfarande tömningsstationer på många platser/fritidsbåtshamnar och utbyggnadstakten är långsam.
Sedan 2015 finns ett förbud mot att tömma latrin i vattnet men oklarheter och svårigheter med placering och planering av tömnings stationer gör att mera arbete krävs. Vi är därför glada att förbundet kan starta upp med ett projekt där vi har med oss många kommuner samt Transportstyrelsen. De deltagande kommunerna är Vaxholm, Värmdö, Norrtälje, Haninge, Österåker, Östhammar och Nyköping. Förväntad resultat av projektet är att kommunerna använder underlaget i sin planering när placeringen av tömningsstationer ska aktualiseras. Detta i sin tur kommer ge fritidsbåtnyttjare ett välfungerande system där användarvänlighet och tillgänglighet är bra, vilket i sin tur ger bättre vattenkvalitet i våra kustvatten.
Slutrapport kommer att publiceras i slutet av år 2019. Resultat kommer även att kunna tas del av genom spridningsseminarier efter avslut i oktober 2019.
Ecoloop kommer att på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund utföra olika praktiska delar av projektet.För mera information om Ecoloop läs här: http://www.ecoloop.se/