15 januari, 2019

Miljögifter i Mälarens bottnar kartlagda

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en undersökning som länsstyrelserna runt Mälaren, däribland Länsstyrelsen i Stockholm, gjort. Det är framför ämnet tributyltenn (TBT) som drar ner vattenkvaliteten – ett ämne med hormonstörande egenskaper.

Pressmeddelande:

Prover på bottensediment har tagits upp från 42 platser – från väst till öst – i hela Mälaren. Resultaten ska, tillsammans med andra undersökningar, användas för att bedöma Mälarens status inom ramen för EU:s vattendirektiv. Målet är att nå så kallad god ekologisk och kemisk vattenstatus senast år 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Av de ämnen som nu undersökts är det halterna av TBT (och delvis ämnet antracen) som gör att Mälaren inte når god status. TBT har varit förbjudet i båtbottenfärger sedan 1989.

– Problemet är att det finns kvar TBT, dels på båtar men också i marken vid båtuppläggningsplatser. Med tanke på att det endast krävs tio kilo TBT fördelat över Mälaren för att gränsvärdet ska överskridas i hela sjön är det viktigt att åtgärda spridningen från dessa belastningskällor. Men det är viktigt att detta då utförs på ett säkert sätt som förhindrar vidare spridningen av TBT, säger Håkan Johansson.

I övrigt visar undersökningen att halterna av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan motsvarande mätningar 2001. Ämnena fluoranten, bly och kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus.

Undantag finns. Vid några provlokaler har till exempel kopparhalterna ökat sedan 2001.

– Detta gäller till exempel för den provlokal som ligger närmast Stockholm – i Fiskarfjärden utanför Ulvsundasjön. Där verkar förutom halten av koppar, även halterna av PCB, antracen och fluoranten ha ökat, säger Håkan Johansson.

Den nu utförda undersökningen utgör ett viktigt underlag för det fortsatta åtgärdsarbetet för nå god status i Mälaren. Men underlaget behöver kompletteras med flera miljögiftsundersökningar i vatten och fisk för att identifiera det totala åtgärdsbehovet.

Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) samt av Mälarens vattenvårdsförbund, inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm.