21 april, 2020

Volvo och Daimler utvecklar bränsleceller

Bränsleceller beskrivs av många som den framtidens energikälla. Nimbus Boats är ett av de få bolag som har testat detta i fritidsbåtar, men när två lastbilsjättar gör gemensam sak kanske utvecklingen går snabbare.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG är två ledande aktörer inom kommersiella fordon som delar visionen om ett hållbart transportsystem och en grön giv (Green deal) för ett klimatneutralt Europa 2050. De har därför skrivit under ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag. Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden. Daimler kommer att konsolidera alla sina nuvarande bränslecellsaktiviteter i samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva 50 procent av samriskbolaget för cirka 0,6 miljarder euro (cirka 6,5 miljarder kronor) på skuldfri basis.

– Transport och logistik håller igång världen, och behovet av transporter kommer att fortsätta öka. Det är möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla väte till elektricitet. För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ och en teknologi där Daimler byggt upp betydande erfarenhet under de senaste tjugo åren genom sin bränslecellsenhet inom Mercedes-Benz. Det här gemensamma initiativet med Volvokoncernen är en milstolpe på vägen mot bränslecellsdrivna lastbilar och bussar på våra vägar, säger Martin Daum, vd för Daimler Trucks AG och medlem i koncernledningen för Daimler AG.

– Elektrifiering av vägtransporter är en avgörande byggsten när det gäller att leverera den så kallade gröna given för ett klimatneutralt Europa och på sikt också på vägen mot en klimatneutral värld. Att använda väte som en bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen. Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort. Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon. Men för att göra visionen till verklighet är det viktigt att även andra företag och institutioner stödjer och bidrar till utvecklingen, inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att äga lika stora andelar i samriskbolaget, vilket kommer att drivas som en oberoende och självständig enhet. Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att fortsätta vara konkurrenter inom alla andra områden. Genom att samarbeta kan de båda företagen minska sina utvecklingskostnader och snabba på introduktionen av bränsleceller i produkter som används för tunga transporter och långa färdsträckor. Den rådande ekonomiska nedgången har ytterligare förstärkt behovet av samarbete för att möta målen i den gröna given inom en rimlig tidshorisont.

Båda företagen har som målsättning att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av det här decenniet. Vidare kommer samriskbolaget att omfatta även andra applikationsområden, både inom fordonsområdet och utanför.

För att möjliggöra bildandet av samriskbolaget samlar Daimler Trucks samtliga Daimlerkoncernens bränslecellsaktiviteter i en ny bränslecellsenhet inom Daimler Truck. Som en del av förändringen flyttas verksamheten i bolaget Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, som har en lång erfarenhet av att utveckla bränsleceller och vätelagringssystem, till Daimler Truck AG.

Samriskbolaget kommer att omfatta verksamheten i Nabern i Tyskland (idag huvudkontor för Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) och produktionsenheterna i Tyskland och Kanada.

Det preliminära avtalet som undertecknats är icke-bindande. Ett slutgiltigt avtal förväntas bli klart under det tredje kvartalet med slutförande av transaktionen innan utgången av 2020. Alla potentiella transaktioner behöver utredas och godkännas av ansvariga myndigheter på konkurrensområdet.

Fakta: Bränsleceller och väte som bränsle

  • En vätebränslecell omvandlar den kemiska energin i bränslet, i det här fallet väte och syre (från luften) till elektricitet. Elektriciteten används för att driva elmotorerna i ett elektriskt fordon.
  • Det finns två huvudsakliga sätt att producera den vätgas som behövs. Så kallat grönt väte kan produceras lokalt på tankstället genom att använda elektricitet för att omvandla vatten till väte. Blått väte förväntas komma från naturgas, där användningen av teknik för att fånga in och lagra koldioxid gör att det går att skapa ett klimatneutralt bränsle.

Bilden: Nimbus Boats och bränslecellsbolaget PowerCell Sweden har skrivit under ett Letter of Intent om ett samarbete för att utrusta en elektrifierad Nimbus 305 Coupé med bränsleceller.