Gemensam strategi för fiske och vatten

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. Uppdraget förutsätter god samverkan såväl mellan myndigheterna som till fisket och vattenbrukets knutna intressentorganisationer.

Många fisken har minskat, varav några drastiskt de senaste åren, däribland torskfisket i Östersjön. Miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet är inte bra med syrefria bottnar, fortsatt övergödning, problem med gamla och nya miljöfarliga ämnen och effekter av klimatförändringen.

– Det är angeläget att ta reda på vad dessa utmaningar innebär för fisket och vattenbruket, men även att hitta nya förvaltningsformer som tar hänsyn till såväl miljön som näringarna, säger Goncalo Carneiro, delprojektledare för Framtidens Fiske och Vattenbruk på Havs- och vattenmyndigheten.

Vattenområden används på många olika sätt, bland annat för sjöfart, marint skydd, försvar och rekreation. Fiske och vattenbruk är också viktiga beståndsdelar i den blå ekonomin och ska tillsammans med övriga åtgärder bidra till att stärka marina och limniska ekosystemtjänster.

– Jordbruksverket har i uppdrag att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen. Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att vara förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Det nya uppdraget kommer att bidra till bättre samordning av myndigheternas arbete på fiskets och vattenbrukets område, säger Daniel Melin projektledare Framtidens Fiske och Vattenbruk på Jordbruksverket.

Arbetet med regeringsuppdraget har organiserats genom det myndighetsgemensamma projektet Framtidens Fiske och Vattenbruk. Projektet består av en intressentdialogsprocess och en utvärdering av befintliga strategier som i sin tur kommer ligga till grund för framtagandet av den nya strategin och handlingsplanerna.

Källa och foto: HaV.

Bildtext: Sikfiske i Kukkolaforsen. Foto: Håkan Carlstrand.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*