7 december, 2021

SBU och SXK – en bra kombination

Äldre båtvänner glömmer aldrig förslaget om en sammanslagning mellan Svenska Båtunionen (SBU) och Seglarförbundet (SSF) som behandlades på Båtriksdagen i Luleå 2011. Ta det lugnt, det kommer inget nytt förslag om en liknande sammanslagning med Svenska Kryssarklubben (SXK)! Däremot finns många båtlivsfrågor och verksamheter som berör båda organisationerna och till del också SSF.

Det sägs att minst hälften av alla SXK-medlemmar också är medlemmar i SBU via olika båtklubbar. Dessa gör givetvis också stor nytta i sina SBU-anslutna klubbar.

Gemensamt för båda är ett hängivet intresse för båtlivet samtidigt som man på riksnivå agerar var för sig eller tillsammans i många båtlivsfrågor. Det råder ingen konkurrens om alla presumtiva båtvänner eftersom SXK kräver ett individuellt medlemskap medan medlemskap i SBU kräver att en båtklubb ansöker om medlemskap i ett båtförbund för att hamna under SBU paraply. Men vad kan vi då tillsammans hjälpa till med för att få ett ännu bättre båtliv. Glöm heller inte SBU vision: ”Tillsammans skapar vi det goda båtlivet”.

Det som ligger närmast till hands är den omfattande och viktiga utbildningsverksamheten som bedrivs ute i SXK olika kretsar. En verksamhet som även borde vara lika viktig i våra båtförbund. Det finns delvisa olika behov för förbund och kretsar.

Hamnverksamhetens krav på kompetens i olika avseenden styr till del förbundens verksamhet medan kretsarna vänder sig till individers behov av utbildning. Men det finns också många praktiska behov såsom lärare, lokaler och kanske viss utrustning som kan delas vid behov. Det är knappast förbjudet att förbund och kretsar närmar sig varandra och diskuterar om man kan hjälpa till eller deltaga i varandras verksamheter.

Miljön och naturen berör oss alla, även de som beter sig som en struts och stoppar huvudet i sanden. Att övertyga båtägarna om vikten av att ha ett juste miljöbeteende vare sig man köper båtprylar, tömmer toatankar eller framför sin båt är en seriös och omfattande uppgift för både SBU och SXK.

Här kan vi tillsammans göra hur mycket som helst i vår strävan att förändra båtägarnas attityder.

Sjösäkerhet är också ett område som berör organisationerna precis lika mycket och i vars frågor det finns utrymme för gemensamma aktiviteter i form av tävlingar, kampanjer, påbud, uppvaktningar, information och remisser i båtlivsfrågor.

Glöm heller inte enskilde båtägarens behov av support när det gäller installationer och säkerhet av olika slag i båten. SXK har en förnämlig samling information av i första hand teknisk karaktär om installationer, kontroller, skisser, konstruktioner, checklistor med mera samlade i den så kallade Båtpärmen genom båttekniska nämndens försorg. Värdefull information för alla båtägare och därför finns säkert ett intresse bland dessa att få tillgång sådan nyttig information.

Juridik och skattefrågor är andra ämnen som kan ha beröringspunkter i båda organisationerna och kräver kompetens, något som man skulle kunna efterfråga hos varandra.

Redan idag finns visst samarbete. På västkusten har båtförbund och SXK-krets drivit ett gemensamt miljöprojekt, redaktionskommittén har ett nytt samarbete med både SSF och SXK avseende utmärkelsen ”Båtlivets unga hjältar”, som varje år delar ut en prissumma på 15 000 kr och SSF lånar åtta sidor i varje nummer av Båtliv. Berätta gärna mer om pågående samarbeten som Båtliv kan sprida till sina läsare.

Till sist en önskan om en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!